เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ติดต่อเรา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บริการของเรา
ขอรับคำปรึกษา
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
แบบฟอร์ม
โครงการประจำปี 2556
โครงการประจำปี 2557
โครงการประจำปี 2558
โครงการประจำปี 2559
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
  2. เพื่อนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีความพร้อมไปสนับสนุนในกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น กลุ่มจังหวัด / จังหวัด
  3. เพื่อวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทยและขยายผลสู่การประยุกต์ใช้ ตามความต้องการของผู้ใช้ (อุตสาหกรรม SMEs เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน)
  4. เพื่อให้บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสัง
     

เป้าหมาย

  1. คลินิกเทคโนโลยีเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อให้บริการคำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษา รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนและภาคการผลิต
  2. กลุ่มเป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ ชุมชนท้องถิ่น เช่น เกษตรกร แม่บ้านสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และประชาชน ฯลฯ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. การเผยแพร่และสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคม โดยมีมหาวิทยาลัย ชุมชน และอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวกลางในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 
  
 

สำนักงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยี

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น1
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0 7329 9690 ต่อ 34000 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center