เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ติดต่อเรา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บริการของเรา
ขอรับคำปรึกษา
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
แบบฟอร์ม
โครงการประจำปี 2556
โครงการประจำปี 2557
โครงการประจำปี 2558
โครงการประจำปี 2559
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .::. อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร .::. กองพัฒนานักศึกษา มรย.ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 .::. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.บป.รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 .::.

ค้นหาข่าว : A value is required.


อบรมการจัดทำคู่มือหลักฯ และการทำผลงานเชิงวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำคู่มือหลักในการปฏิบัติงาน ...
วันที่ 05 เมษายน 2559 ดู 139 ครั้ง
การประชุมชี้แจงเพื่อการพิจารณาให้การสนับสนุน "คูปอ การประชุมชี้แจงเพื่อการพิจารณาให้การสนับสนุน "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" ...
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 420 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ...
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 191 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก๊สช อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ...
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 193 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการผลิตสารกรองสนิมเหล็กแ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตสารกรองสนิมเหล็กฯ ...
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 556 ครั้ง
ประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ดู 114 ครั้ง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผลการดำเนินงานปี 2 ศวภ.3 จัดประชุม เรื่อง "ผลการดำเนินงานปี 2558 ของหน่วยงานเครือข่าย วทน. ภาคใต้ และแนวทางการดำเนินงานปี 2559-2560" ...
วันที่ 25 กันยายน 2558 ดู 100 ครั้ง
จัดอบรมโครงการเติมความรู้ด้าน วทน. จัดอบรมโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ...
วันที่ 10 กันยายน 2558 ดู 228 ครั้ง
คลินิกเทคโนโลยีร่วมจัดนิทรรศการแนะนำหน่วยงาน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำหน่วยงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP /ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 (Regional Research Expo 2015) " ...
วันที่ 10 กันยายน 2558 ดู 104 ครั้ง
คลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ฯ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการอัพเดทข้อมูลกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในหน่วยงานและกิจกรรมที่เข้าร่วมก ...
วันที่ 05 มิถุนายน 2557 ดู 117 ครั้ง

สำนักงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยี

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น1
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0 7329 9690 ต่อ 34000 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center