เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

           1) งานบริหารจัดการงานบริการวิชาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                  - จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการจาก 7 ส่วนราชการ

                                  - จัดทำยุทธศาสตร์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดแผนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                                  - ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชนโดยการจัดสรรงบประมาณแก่บุคลกรของมหาวิทยาลัย

                                  - ส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการเชิงพื้นที่ “ท่าสาปโมเดล”

           2) งานบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักงานผู้อำนวยการ

                                  - ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ดังนี้

                                    1) โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

                                    2) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากนมแพะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

                                    3) โครงการการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการบริการิชาการในตำบลท่าสาป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

           3) งานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเอกสารวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของรายงานการวิจัย(researcharticle) และบทความปริทัศน์ (review article)ในสาขาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือ ให้เป็นวารสารประเภทสหวิทยาการครอบคลุมทุกสาขา สอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการวิชาการทุกสาขาได้ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ2ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ปัจจุบันได้ออกเล่มวารสารเป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 จำนวน 500 เล่ม และจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นิพนธ์เรียบร้อยแล้ว

           4) งานสำรวจข้อมูลตามสถานการณ์ (Poll)

                                  ปีงบประมาณ 2557

    ได้ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเป็นเล่มรายงาน จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

   - ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

   - ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

   - การเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

   - ความปลอดภัยในชีวิตของประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  ปีงบประมาณ 2558

   ได้ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

   - Social Network กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

   - พฤติกรรมการฝ่าสัญญาณไฟจราจร

   - ปีใหม่ ความสุข และความหวัง

 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center