เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ประวัติความเป็นมา

             สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาและสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเล็กๆ ตามภารกิจหน้าที่ของวิทยาลัยครูยะลา ก่อนมีพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. 2538 สำนักวิจัยและบริการวิชาการมีฐานะเป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้จึงเปลี่ยนชื่อ เป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ต่อมามีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547  มาตรา 10 ให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วนราชการ หนึ่งในส่วนราชการดังกล่าว ก็จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อทำหน้าที่ ส่งเสริมการวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ดำรงรักษ์

ปี พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

ปี พ.ศ. 2556  ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา  ถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วย และโครงการพิเศษ ดังนี้

1. สำนักงานผู้อำนวยการ

     สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นหน่วยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้   ตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง ที่ 5/ 2549 วันที่ 20 ตุลาคม 2549  

     หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 3 งานหลักๆ ดังนี้

    1.1 งานบริหารงานทั่วไป  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานแผนต่างๆ  และงานบริหารจัดการสำนักงาน งานการเงิน งานประกันคุณภาพ งานบริการ  งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง          ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางราชการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งงานวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ริเริ่มจัดทำครั้งแรกในปี พ.ศ.2549 ซึ่งนับเป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน จนกระทั่งปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 8  

      1.2  งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำงานวิจัย อีกทั้งมีการจัดสรรทุนวิจัยให้ผู้ที่สนใจ  งานพัฒนานักวิจัย งานบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

     1. 3งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและดำเนินโครงการบริการวิชาการ และโครงการพิเศษ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   โครงการสานเสวนาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากศูนย์อำนวยการปฏิบัติราชการชายแดนใต้

          ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ   เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  บรมราชินีนาถ  เริ่มดำเนินงานในปี  พ.ศ.2547 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา  ศูนย์วิจัยฯ มีภารกิจด้านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ วิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ขอพระราชทานชื่อศูนย์วิจัยฯ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานชื่อว่า “ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ”ตามหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 00101./5033 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2547

          ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีพื้นที่วิจัยบริเวณ   หุบเขาลำพญา ในเขตเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งมีสภาพป่าดงดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forest)  มีระดับความสูง 50-700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  บริเวณยอดเขาเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่มีความอุดมสมบูรณ์  บริเวณที่ราบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด ส้มแขกและยางพารา ส่วนพื้นที่ลุ่มมีการทำนาข้าว และบางบริเวณเป็นพรุขนาดเล็กมีต้นสาคูจำนวนมากซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กที่หลากหลายชนิด

          ปัจจุบันศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ศึกษาสำรวจ  วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนลำพะยาเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ อันนำไปสู่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ในถิ่นกำเนิดอย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากการศึกษาสำรวจและวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ  บริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ นักเรียนและครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ กับการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2556

1. ด้านการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

          ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ศึกษาสำรวจด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่
หุบเขา  ลำพญา โดยช่วงแรก (1) ปี พ.ศ. 2547 เริ่มศึกษาสำรวจเกี่ยวกับพรรณไม้และพันธุ์สัตว์ที่พบบริเวณหุบเขาลำพญา ปี พ.ศ. 2548 ได้ศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในตำบลลำพะยา  (2) ปี พ.ศ. 2549
ได้ศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในบริเวณหุบเขาลำพญา (3) ปี พ.ศ.2550 ได้ศึกษาความหลากหลายของไม้ป่ากินได้ในหุบเขาลำพญา  (4) ปี พ.ศ. 2551 ได้ศึกษาความหลากหลายของไม้ดอกไม้ประดับป่าในหุบเขาลำพญา (5) ปี พ.ศ. 2552 ได้ศึกษาความหลากหลายของเห็ดป่าในหุบเขาลำพญา
(6) ปี พ.ศ. 2553 ได้ศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนในหุบเขาลำพญา (7) ปี พ.ศ. 2554 ได้ศึกษาความหลากหลายของเฟิร์นในหุบเขาลำพญา (8) ปี พ.ศ. 2555 ได้ศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดในแหล่งน้ำพื้นที่หุบเขาลำพญา (9) ปี พ.ศ. 2556 ได้ศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ในหุบเขาลำพญา  เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสื่อเผยแพร่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่หุบเขาลำพญา และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของภาคใต้ตอนล่าง 

2. ด้านการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้            

พ.ศ. 2548       (1)วิจัยเรื่อง ความหลากหลายของไม้ดอกไม้ประดับป่าในพื้นที่หุบเขาลำพญา

                        (2)วิจัยเรื่อง ความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดในพื้นที่ตำบลลำพะยา และแนวทางในการ

      อนุรักษ์พันธุกรรม

พ.ศ. 2550       (3)วิจัยเรื่อง ความหลากหลายของไม้ป่ากินได้ในหุบเขาลำพญา

พ.ศ. 2552       (4)วิจัยเรื่อง ความหลากหลายของกล้วยไม้ป่าในหุบเขาลำพญา  

                         (5)วิจัยเรื่อง ความหลากหลายของเฟินและพืชใกล้เคียงเฟินในหุบเขาลำพญา

พ.ศ. 2553       (6) วิจัยเรื่อง ความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนในหุบเขาลำพญา

                        (7) วิจัยเรื่อง ความหลากหลายของเห็ดในหุบเขาลำพญา พ.ศ. 2555  

        (8) วิจัยเรื่อง ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในหุบเขาลำพญา  พ.ศ. 2557        

        (9) วิจัยเรื่อง ความหลากหลายของไลเคนในหุบเขาลำพญา 

                        (10) วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏยะลา

        (11) วิจัยเรื่องความหลากหลายของปลาน้ำจืดในหุบเขาลำพญา 

          โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ การศึกษาสำรวจและวิจัย โดยมีนักเรียน นักศึกษา  ครู และชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาสำรวจวิจัย  เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครู และชุมชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในการวิจัยร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

3. ด้านบริการวิชาการ

               3.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในชายแดนใต้ ประกอบด้วย 9 หลักสูตร ดังนี้

3.1.1. หลักสูตรเรื่อง ความมหัศจรรย์บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา

3.1.2 หลักสูตรเรื่อง พฤกษศาสตร์น่ารู้

3.1.3 หลักสูตรเรื่อง มหัศจรรย์ของดอกไม้ 

3.1.4 หลักสูตรเรื่อง เฟิร์นพืชแห่งการค้นหา

3.1.5 หลักสูตรเรื่อง ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสาหร่าย  

3.1.6 หลักสูตรเรื่อง ปริศนาในสายน้ำ

3.1.7 หลักสูตรเรื่อง โลกของผีเสื้อ

3.1.8 หลักสูตรเรื่อง เห็ดเบื้องต้น

3.1.9 หลักสูตรเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความหลากหลายทางชีวภาพ

3.2 จัดนิทรรศการงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในงานต่างๆ เช่น เข้าร่วมแสดงในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ, การนำเสนอวิจัยแห่งชาติ  Thailand Research Expo , วันนี้ที่ราชภัฏสัมพันธ์,  สัปดาห์วิทยาศาสตร์  ฯลฯ

3.3 อบรมหรือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นหรือเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

3.4 อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องการศึกษาและสำรวจพรรณไม้ การเก็บรักษาตัวอย่างกลุ่มสิ่งมีชีวิต

          3.5  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ (พืชและส่วนประกอบของพืช)

          3.6  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเก็บรวบรวมรักษาตัวอย่างผีเสื้อและแมลง

          3.7  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุพืช

          3.8  ค่ายเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          3.9  ค่ายสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

          3.10  ค่ายยุวมัคคุเทศก์ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลลำพะยา

3.11  ค่ายเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

          3.12  บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับโรงเรียนสตรียะลา  ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำพะยา ค่ายวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญา “เยาวชนคนรักษ์เห็ด” ร่วมกับ สวทช.และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  และบริการวิชาการอื่นๆ

4. ด้านแหล่งเรียนรู้

          ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ฯ ได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในหุบเขาลำพญา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บริการวิชาการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน อาจารย์และประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ ดังนี้

1.       สำนักงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพลำพะยา ประกอบด้วย

1.1   ห้องจัดแสดงตัวอย่างพรรณไม้และพันธุ์สัตว์ในหุบเขาลำพญา

1.2   ห้องแสดงนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

1.3   ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

1.4   ห้องสมุดคลังแห่งปัญญา

1.5   อาคารจัดกิจกรรม

2.       สวนพฤกษศาสตร์ลำพะยา

3.       แหล่งเรียนรู้ด้านการขยายพรรณไม้

3.1   โรงเรือนขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นหรือพืชป่า

3.2   โรงเรือนขยายพันธุ์พืชหายากหรือพืชที่พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

4.       แหล่งเรียนรู้เรื่อง เตาอีวาเตะ

5.       แหล่งเรียนรู้เรื่อง ปุ๋ยและการผลิตปุ๋ย

6.       แหล่งเรียนรู้เรื่อง ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสาหร่ายและสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ

7.       โรงเรือนขยายพันธุ์ผีเสื้อและแมลง     

8.   เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ดังนี้

8.1 เส้นทางที่ 1 ระยะทางประมาณ 760 เมตร

8.2 เส้นทางที่ 2 ระยะทางประมาณ 1,750 เมตร

8.3 เส้นทางที่ 1 ระยะทางประมาณ 2,870 เมตร

8.4 เส้นทางศึกษาพรรณไม้ในหุบเขาลำพญา

 

9. แหล่งเรียนรู้ชุมชนลำพะยา (อบต.ลำพะยาร่วมกับศูนย์วิจัยฯและประชาชนชาวลำพะยา)

9.1 เขื่อนลำพะยาหรือเขื่อนฝรั่ง

9.2 ลานหินเพลง

9.3 ถ้ำน้ำลอด

9.4 กากยายักษ์ (ดินดำ)

9.5 น้ำตกบูตง

9.6 จุดชมวิวลำพะยา

 

1.2     ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในวิทยาลัยครู (พ.ศ. 2535-2539) โดยกองแผนงานกรมการฝึกหัดครูได้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างโครงการฯ ตามนโยบายและมาตรการของกรมการฝึกหัดครูในแผนการพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตครูวิทยาศาสตร์  ครูคณิตศาสตร์และครูช่าง  ตลอดจนมุ่งพัฒนาวิทยาลัยครูให้มีศักยภาพและความพร้อมในการสอน  การวิจัย การค้นคว้าทดลอง การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำทางความคิดและเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น กำหนดพัฒนา การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้สอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่น ฯลฯ อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาด้าน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการทีมีข้อจำกัด ด้าน การขาดแคลนอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ขาดแคลนงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ผลจากการพิจารณาของคณะทำงานได้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละวิทยาลัยครู เพื่อคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (2535-2539) มี 13 แห่ง ประกอบด้วย อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ กำแพงเพชร อุดรธานี มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา รำไพพรรณี หมู่บ้านจอมบึง  นครศรีธรรมราช  และยะลา

ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตั้งอยู่ที่อาคาร 9 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2536 และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2538 จากนั้นได้เริ่มติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ สารเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาเกษตรอุตสาหกรรม  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ และนับจากนั้นถึงปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็ปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัยสำหรับให้บริการวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคลากรและหน่วยงานภายนอก ชุมชน และท้องถิ่น

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547  มาตรา 10 จึงได้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มีหน้าที่ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของอาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา บริการวิชาการให้ชุมชน รับตรวจวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และกำกับดูแลโครงการคลินิกเทคโนโลยี

โครงการคลินิกเทคโนโลยี เป็นโครงการพิเศษ ตั้งอยู่ที่อาคาร 9 โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกความร่วมมือปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนนวัตกรรมที่มีอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนตลอดจนเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่บริการคือ จังหวัดยะลา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์และเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมโครงการ 52 เครือข่าย 111 แห่ง

1.3     ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตั้งอยู่หน้าอาคาร 4 และอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปัจจุบัน    เป็นศูนย์ที่พัฒนามาจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งปฏิบัติภารกิจทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยครูยะลา ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู   พ.ศ. 2518

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ. 2524 ตั้งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะลาขึ้นในวิทยาลัยครูยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จึงทำงานในฐานะเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะลาไปพร้อม ๆ กันด้วย

ต่อมาเมื่อมีการใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏยะลามีภารกิจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มีภารกิจหลัก 6 ประการ และหนึ่งในภารกิจดังกล่าวนั้น คือ การ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” โดยมีชื่อประกาศจัดตั้งเป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรม”

เมื่อสถาบันราชภัฏยะลา ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้  โดยมุ่งเน้นด้านการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ ภารกิจดังกล่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวัฒนธรรม ฝึกอบรมเผยแพร่วัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม เสริมสร้างผู้รู้ทางวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม สำนักศิลปวัฒนธรรมจึงได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์ศิลปธรรมวัฒนธรรม” โดยเปิดใช้ศูนย์ในวันที่ 21 กันยายน  2548 นอกจากนี้ กำกับดูแลหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้จังหวัดยะลา

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้จังหวัดยะลา เป็นโครงการพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกำกับดูแล ซึ่งเป็นตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  และวันที่ 28 สิงหาคม 2527 เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยเจตนารมณ์ของแผนคือการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้เป็นระบบ กล่าวคือ 1) ให้มีการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุ 2) ให้มีหน่วยงานดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาลุกลามเกินกว่าจะแก้ไขได้ และ 3) ให้มีมาตรการควบคุมการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม และประสานประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม การดำเนินการเร่งด่วนในขณะนั้น คือ การจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์

 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center