เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ที่มาและวัตถุประสงค์
ติดต่อ
บุคลากร
ระบบ E-journal
วารสารออนไลน์
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                            ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ                                               รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ                                                                                                                                                                                                                 

บรรณาธิการ

                            ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา                                           ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้                                                                                                                                  

กองบรรณาธิการ

                                ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์                       มหาวิทยาลัยพะเยา                            

                                ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ ธารชลานุกิจ                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                ศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา สาและ                                        มหาวิทยาลัยทักษิณ

                                ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                                รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว                   มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                                    มหาวิทยาลัยมหิดล

                                รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา                          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อภิณหพัฒน์                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

บรรณาธิการจัดการ

                                ดร.นันทา จันทร์แก้ว                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ

                                ดร.ศิริชัย นามบุรี                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                อาจารย์ดุษฎี นาคเรือง                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                นางสาวสวรรยา กุลทวี                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                นางสาวริซมา สาเม๊าะ                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                นางสาวฟิตรีนา ดาราแม                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 
  
 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9634

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center