วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านการประเมินจาก TCI ให้อยู่ใน กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่  

 

         วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย (Research article) และบทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการ (Academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือ ให้เป็นวารสารประเภทสหวิทยาการครอบคลุมทุกสาขา สอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการวิชาการทุกสาขาได้ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) บุคคลที่สนใจสามารถส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ผ่านทางอีเมล นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรง คุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้นิพนธ์ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จักต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน

          บุคคลที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของวารสาร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางวารสารออนไลน์ของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือกรอกใบสมัครท้ายเล่มวารสารนี้ แล้วส่งใบสมัครมายังกองบรรณาธิการวารสาร พร้อมชำระค่าบำรุงวารสาร จำนวน 900 บาท สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท และหากบทความของท่านผ่านการพิจารณาให้รับลงตีพิมพ์ท่านต้องชำระค่าบำรุงวารสารอีก จำนวน 900 บาท จ่ายผ่านทางบัญชีธนาคาร (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในใบสมัครสมาชิกวารสาร)

>> ค่า Thai Journal Impact Factors  เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557-2559 เท่ากับ 0.043 (ข้อมูลจาก TCI)

1. กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

  • บทความไฟล์ Word 1 ชุด
  • แบบฟอร์มขอส่งบทความ 1 ฉบับ
  • หลักฐานการโอนเงิน
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เมนู DOWNLOAD)

2. ส่งบทความผ่านทางอีเมล ejournal@yru.ac.th เท่านั้น

3. ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท

4. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นถัดไป 

5. ระยะเวลาการตรวจประเมินบทความใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน*

6. ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้เขียนบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

7. หากท่านได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ท่านจะต้องสมัครสมาชิกวารสารเป็นระยะเวลา 1 ปี (3 ฉบับ) จำนวน 900 บาท

 * ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประมาณ 1 เดือน นอกนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในเตรียมบทความ และการปรับแก้บทความของผู้เขียนด้วย

>>กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนที่ "คำแนะนำในการเตรียมบทความ" <<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์มีเดีย เฮ้าส์ จังหวัดยะลา

 

Vol 12, No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Table of Contents

Research Article

ณฤดี เนตรโสภา
PDF
1-14
สุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม, ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
PDF
15-30
อนุชิต จันทศิลา, พจมาน ชำานาญกิจ, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์
PDF
31-45
ศิริพร เพ็งจันทร์
PDF
47-59
ณริศรา สุกแป้น, อุทิศ สังขรัตน์
PDF
61-75
เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, เกียรติสุดา ศรีสุข, สร้อยสุดา วิทยากร
PDF
77-91
พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร, สมทรง สิทธิ, อารยา ปิยะกุล
PDF
93-106
คมคาย ไพฑูรย์
PDF
107-121
ศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ
PDF
123-137
กรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ, ธนกร สิริสุคันธา, สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
PDF
139-152
สุพัตรา รุ่งรัตน์
PDF
153-166
ประจักร์ เข็มใคร
PDF
167-177
วันทนี แสงคล้ายเจริญ
PDF
179-193
Taksuriya Madsa, Pisit Boonchai
PDF
195-206
ศุภลักษณ์ สินธนา, สุกินา อาแล, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อรวรรณ กมล
PDF
207-215