วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านการประเมินจาก TCI ให้อยู่ใน กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่  

           วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย (Research article) และบทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการ (Academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือ ให้เป็นวารสารประเภทสหวิทยาการครอบคลุมทุกสาขา สอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการวิชาการทุกสาขาได้ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) บุคคลที่สนใจสามารถส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ผ่านทางอีเมล นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรง คุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้นิพนธ์ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จักต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน

          บุคคลที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของวารสาร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางวารสารออนไลน์ของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือกรอกใบสมัครท้ายเล่มวารสารนี้ แล้วส่งใบสมัครมายังกองบรรณาธิการวารสาร พร้อมชำระค่าบำรุงวารสาร จำนวน 600 บาท สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท และหากบทความของท่านผ่านการพิจารณาให้รับลงตีพิมพ์ท่านต้องชำระค่าบำรุงวารสารอีก จำนวน 600 บาท จ่ายผ่านทางบัญชีธนาคาร (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในใบสมัครสมาชิกวารสาร)

1. กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

  • บทความไฟล์ Word 1 ชุด
  • แบบฟอร์มขอส่งบทความ 1 ฉบับ
  • หลักฐานการโอนเงิน
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เมนู DOWNLOAD)

2. ส่งบทความผ่านทางอีเมล ejournal@yru.ac.th เท่านั้น

3. ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท

4. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นถัดไป 

5. ระยะเวลาการตรวจประเมินบทความใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน*

6. ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้เขียนบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

7. หากท่านได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ท่านจะต้องสมัครสมาชิกวารสารเป็นระยะเวลา 1 ปี (2 ฉบับ) จำนวน 600 บาท

 * ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประมาณ 1 เดือน นอกนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในเตรียมบทความ และการปรับแก้บทความของผู้เขียนด้วย

>>กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนที่ "คำแนะนำในการเตรียมบทความ" <<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Vol 11, No 2 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

Table of Contents

First Section

หน้าปก (Front Cover)
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ (Peer Review)
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
สารบัญ (Content)
Journal of Yala Rajabhat University
PDF

Research Article

ชนิดา วสันต์, สุรชัย จันทร์จรัส
PDF
1-14
เชาวนี แก้วมโน, สุจิตรา จรจิตร, เรวดี กระโหมวงศ์
PDF
15-30
วิทยา วรพันธุ์, ประสาท เนืองเฉลิม, อมร มะลาศรี
PDF
31-46
ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์, นิรมล พัจนสุนทร, เนสินี ไชยเอีย, เสาวนันท์ บำเรอราช
PDF
47-64
สถาพร เริงธรรม
PDF
65-80
กิตติวงค์ สาสวด, จารุต ฐิติวร
PDF
81-96
พรเลิศ อาภานุทัต, พรสิน สุภวาลย์
PDF
97-112
ดวงฤดี อุทัยหอม
PDF
113-128
เฉลิม จักรชุม
PDF
129-144
ธนาวุฒิ นิลมณี, ดวงกมล โพธิ์นาค, กฤช สินธนะกุล
PDF
145-158
นพรัตน์ ชัยเรือง
PDF
159-174
จุรีรัตน์ บัวแก้ว
PDF
175-188
กานต์ อ่อนน้อม
PDF
189-200

Academic Article

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์
PDF
201-216

Book Review

กิจชัย วงศ์ราช
PDF
217-222

Back Side

คำแนะนำในการเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
225-228
การแปลเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
229-231
ใบสมัครสมาชิก
Journal of Yala Rajabhat University
PDF