วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านการประเมินจาก TCI ให้อยู่ใน กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่  

 

         วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย (Research article) และบทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการ (Academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือ ให้เป็นวารสารประเภทสหวิทยาการครอบคลุมทุกสาขา สอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการวิชาการทุกสาขาได้ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) บุคคลที่สนใจสามารถส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ผ่านทางอีเมล นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรง คุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้นิพนธ์ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จักต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน

          บุคคลที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของวารสาร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางวารสารออนไลน์ของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือกรอกใบสมัครท้ายเล่มวารสารนี้ แล้วส่งใบสมัครมายังกองบรรณาธิการวารสาร พร้อมชำระค่าบำรุงวารสาร จำนวน 600 บาท สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท และหากบทความของท่านผ่านการพิจารณาให้รับลงตีพิมพ์ท่านต้องชำระค่าบำรุงวารสารอีก จำนวน 600 บาท จ่ายผ่านทางบัญชีธนาคาร (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในใบสมัครสมาชิกวารสาร)

1. กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

  • บทความไฟล์ Word 1 ชุด
  • แบบฟอร์มขอส่งบทความ 1 ฉบับ
  • หลักฐานการโอนเงิน
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เมนู DOWNLOAD)

2. ส่งบทความผ่านทางอีเมล ejournal@yru.ac.th เท่านั้น

3. ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท

4. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นถัดไป 

5. ระยะเวลาการตรวจประเมินบทความใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน*

6. ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้เขียนบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

7. หากท่านได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ท่านจะต้องสมัครสมาชิกวารสารเป็นระยะเวลา 1 ปี (2 ฉบับ) จำนวน 600 บาท

 * ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประมาณ 1 เดือน นอกนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในเตรียมบทความ และการปรับแก้บทความของผู้เขียนด้วย

>>กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนที่ "คำแนะนำในการเตรียมบทความ" <<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Vol 12, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560

Table of Contents

Research Article

ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี
PDF
1-16
นงลักษณ์ พรหมติงการ, บุญฑวรรณ วิงวอน, จตุพร สังข์วรรณ
PDF
17-28
จรรย์สมร ผลบุญ
PDF
29-44
วราภรณ์ ศรีบุญ, ปิยพร แตงสุวรรณ, พรรชชา ภิรมย์ลา, วราภรณ์ พรมบาล, สมหฤทัย อุดมโชคชัย, อมรรัตน์ ไชยชาญยุทธ์
PDF
45-60
สกาวรัตน์ บุญวรรโณ, เก็ตถวา บุญปราการ
PDF
61-78
วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์, พรสวรรค์ เพชรรัตน์
PDF
79-92
ธีรวัฒน์ ช่างสาน
PDF
93-106
สุกฤษตา พุ่มแก้ว, มานพ ทองไทย, สันติ อารักษ์คุณากร, พยอม ตอบประโคน
PDF
107-116
วัชรศักดิ์ สงค์ปาน, วัน เดชพิชัย, เรวดี กระโหมวงศ์
PDF
117-130
นุรณี สือรี, ฐิติมดี อาพัทธนานนท์, นิเลาะ แวอุเซ็ง
PDF
131-144
สีสะหวาด ไชยสมบัติ
PDF
145-160
อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง, รุซณี ซูสารอ
PDF
161-178
สุนิสา สก๊อต, สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, พัชรี ผลโยธิน
PDF
179-192
ณภัทร ทองมั่ง, อภิชาติ ใจอารีย์, ประสงค์ ตันพิชัย
PDF
193-208

Academic Article

ชัยวัฒน์ โยธี
PDF
209-221