วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านการประเมินจาก TCI ให้อยู่ใน กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่  

 

         วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย (Research article) และบทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการ (Academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือ ให้เป็นวารสารประเภทสหวิทยาการครอบคลุมทุกสาขา สอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการวิชาการทุกสาขาได้ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) บุคคลที่สนใจสามารถส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ผ่านทางอีเมล นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรง คุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้นิพนธ์ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จักต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน

          บุคคลที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของวารสาร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางวารสารออนไลน์ของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือกรอกใบสมัครท้ายเล่มวารสารนี้ แล้วส่งใบสมัครมายังกองบรรณาธิการวารสาร พร้อมชำระค่าบำรุงวารสาร จำนวน 900 บาท สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท และหากบทความของท่านผ่านการพิจารณาให้รับลงตีพิมพ์ท่านต้องชำระค่าบำรุงวารสารอีก จำนวน 900 บาท จ่ายผ่านทางบัญชีธนาคาร (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในใบสมัครสมาชิกวารสาร)

>> ค่า Thai Journal Impact Factors  เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557-2559 เท่ากับ 0.043 (ข้อมูลจาก TCI)

1. กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

  • บทความไฟล์ Word 1 ชุด
  • แบบฟอร์มขอส่งบทความ 1 ฉบับ
  • หลักฐานการโอนเงิน
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เมนู DOWNLOAD)

2. ส่งบทความผ่านทางอีเมล ejournal@yru.ac.th เท่านั้น

3. ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท

4. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นถัดไป 

5. ระยะเวลาการตรวจประเมินบทความใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน*

6. ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้เขียนบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

7. หากท่านได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ท่านจะต้องสมัครสมาชิกวารสารเป็นระยะเวลา 1 ปี (3 ฉบับ) จำนวน 900 บาท

 * ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประมาณ 1 เดือน นอกนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในเตรียมบทความ และการปรับแก้บทความของผู้เขียนด้วย

>>กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนที่ "คำแนะนำในการเตรียมบทความ" <<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์มีเดีย เฮ้าส์ จังหวัดยะลา

 

Vol 13, No 1 (2018): มกราคม-เมษายน 2561

Table of Contents

Research Article

กุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์
PDF
1-12
Dueanchai Chaibuth, Nuttiya Tantranont
PDF
13-26
จรุณี เก้าเอี้ยน
PDF
27-40
รอฮันนี เจะเลาะ
PDF
41-46
ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ, ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
PDF
47-60
สุวิมล แซ่ก่อง
PDF
61-71
ชภาภัทร กิตติอัครโภคิน
PDF
73-85
จีระศักดิ์ ดิษฐพลขันธ์, ธิติ เตชะไพโรจน์, จุฑามาศ นันทโพธิเดช, ชาญชัย ดวงตา
PDF
87-99
ไพศาล กาญจนวงศ์, รักธิดา ศิริ
PDF
101-113
ลิลลา อดุลยศาสน์
PDF
115-128
ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์, เอนก นอบเผือก
PDF
129-139
ยุทธนา กาเด็ม, อภิชาติ ใจอารีย์, ประสงค์ ตันพิชัย
PDF
141-150
ธีรินทร์ เกตุวิชิต, บุญฑวรรณ วิงวอน, จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ
PDF
151-159
พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ศุภลักษณ์ สินธนา
PDF
161-170
ปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, อัปสร อีซอ
PDF
171-181

Book Review

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
PDF
183-187
ชูชีพ โพชะจา
PDF
189-194