วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

           วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย (Research article) และบทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการ (Academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือ ให้เป็นวารสารประเภทสหวิทยาการครอบคลุมทุกสาขา สอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการวิชาการทุกสาขาได้ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) บุคคลที่สนใจสามารถส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ผ่านทางอีเมล นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรง คุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้นิพนธ์ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จักต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน

          บุคคลที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของวารสาร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางวารสารออนไลน์ของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือกรอกใบสมัครท้ายเล่มวารสารนี้ แล้วส่งใบสมัครมายังกองบรรณาธิการวารสาร พร้อมชำระค่าบำรุงวารสาร จำนวน 600 บาท สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท และหากบทความของท่านผ่านการพิจารณาให้รับลงตีพิมพ์ท่านต้องชำระค่าบำรุงวารสารอีก จำนวน 600 บาท จ่ายผ่านทางบัญชีธนาคาร (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในใบสมัครสมาชิกวารสาร)

 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านการประเมินจาก TCI ให้อยู่ใน กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์มีเดีย เฮ้าส์ จังหวัดยะลา

 

Vol 11, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559

Table of Contents

First Section

Journal of Yala Rajabhat University
PDF
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
Journal of Yala Rajabhat University
PDF

Research Article

มาซีเต๊าะ บีมา
PDF
1-18
ปัญญา เทพสิงห์, เก็ตถวา บุญปราการ
PDF
19-38
อนงค์นาถ รัตติโชติ, เก็ตถวา บุญปราการ
PDF
39-55
พิทักษ์ ทิพย์วารี, วสันต์ อติศัพท์, ชิดชนก เชิงเชาว์, สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
PDF
57-70
บำาเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ
PDF
71-87
กาญจนา ลออเลิศลักขณา, วาสนา จักร์แก้ว, สิทธา พงษ์ศักดิ์
PDF
89-101
ลลิตา พลพงษ์, สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์, สุภมาส อังศุโชติ, ทัสนี วงศ์ยืน
PDF
103-120
Bodee Putsyainunt, Sekson Yongvanit, Prasit Kunura
PDF
121-141
กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
PDF
143-153
จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง, ธนกร สิริสุคันธา, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
PDF
155-171
ทรายทอง เลิศเปียง
PDF
173-184
ณิรดา เวชญาลักษณ์
PDF
185-197

Academic Article

Sureepong Phothongsunan
PDF
199-216
เอกภูมิ จันทรขันตี
PDF
217-232

Book Review

สิริรัตน์ นาคิน
PDF
233-236

Back Side

Journal of Yala Rajabhat University
PDF
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
Journal of Yala Rajabhat University
PDF