องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตภาคใต้

เชาวนี แก้วมโน, สุจิตรา จรจิตร, เรวดี กระโหมวงศ์

Abstract


          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพ และกลวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตภาคใต้ วิธีการวิจัยใช้แบบผสมวิธี มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้โดยการศึกษาเอกสารและรวบรวมผลสัมภาษณ์กลุ่ม 2) วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตภาคใต้ จำนวน 888 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสำรวจ 3)ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพ กลุ่มผู้รู้ชัด ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) จำนวน 50 คน และ 4) ศึกษากลวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.6 และผู้ที่เกี่ยวข้อง     จำนวน 56 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง เนื้อหา พบว่า 1) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตภาคใต้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย 105 ตัวบ่งชี้ 2) ผลการทดสอบความเที่ยงตรงตามสภาพกับกลุ่มผู้รู้ชัด (Known Group) เห็นด้วย 76 ตัวบ่งชี้และไม่เห็นด้วย 29 ตัวบ่งชี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าระดับ .05 และ 3) กลวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อพบว่า มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ 4 ด้าน 11 กลวิธี ได้แก่     1) ด้านทุนการศึกษา 4 กลวิธี 2) ด้านการประชาสัมพันธ์ 4 กลวิธี 3) ด้านกิจกรรม 2 กลวิธี และ 4) ด้านเครือข่ายศิษย์เก่า 1 กลวิธี

Factors Affecting Becision Making of Students to Study in Private Universities in the South of Thailand

Abstract
          This paper aims to study factors and indications, and to determine the validity condition and developed strategies of influential indications for students’ decision making to study in private universities in the south of Thailand. There 4 mixed methods applied into this research emphasize as follows: 1) document research and interviews were to study factors and indications; 2) data obtained from 888 first year undergraduate students pursuing degrees in private institutions located in the south was analyzed based on exploratory factors; 3) t-test was performed to extract concurrent validity of the known group of 50 second year students whose GPA were more than 3.00; and 4) secondary students of level 6 and other participants interviewed were proposed to development of indication strategies by the use of content analysis. The results shows that effect of perception on the students’ choice of private institutions for higher education in the south comprise of 4 main factors,15 substantial, and 105 indications. Concurrent validity of the known group figures that out of 105 there 76 indications were agreed. The significant difference was at .05 level. The research also reveals that development of indication strategies affecting
the students’ decision to higher education consist of 4 essential aspects within
11 approaches: 1) tuition fees (4 approaches); 2) public relations                 (4 approaches); 3) activity (2 approaches); and 4) alumni networks             (1 approach).


Keywords


สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตภาคใต้; แบรนด์; การตลาดของสถาบันการศึกษา; แรงจูงใจของผู้เรียน; สิ่งอำนวยความสะดวก; Private institutions for higher education of south region; Branding; Institutional marketing; Student motivation; Facilities;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th