รูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยา วรพันธุ์, ประสาท เนืองเฉลิม, อมร มะลาศรี

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มุ่งนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาบริบท ความต้องการของสังคมและสภาพปัจจุบัน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเอง วิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 6 องค์ประกอบ คือ แนวคิดและทฤษฎี พื้นฐาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนองและระบบสนับสนุน รูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวินิจฉัย ขั้นเสริมสร้างกลยุทธ์ ขั้นปลูกฝังนิสัย ขั้นปฏิบัติการ และขั้นสรุป และประเมินผล

Self-directed Learning Model in Physics for High School Students

Abstract
          This preliminary study aims to develop self-directed learning model in physics for high school students. It can be divided into 2 phases: Phase 1: study the contextual, current conditions, theories and related research, Phase 2: create the self-directed learning model in physics and development of learning model. The results showed that 6 components of self-directed learning model in physics for high school students. Principles and basic concepts, syntax, social system, principle of reaction, and support system. It was found 5 main procedures of self-directed learning model: Diagnosis, Strategies, Growing in habit, Taking action, and Summarizing and Assessing.


Keywords


การเรียนรู้แบบนำตนเอง; รูปแบบการเรียนรู้; วิชาฟิสิกส์; Self-directed learning; Learning model; Physics;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th