การเสริมสร้างบทบาทขององค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สถาพร เริงธรรม

Abstract


          บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน และการกระจายอำนาจให้องค์กรชุมชนรับผิดชอบในการจัดทำบริการสาธารณะบางอย่างแทนเทศบาล วิธีการศึกษาใช้วิธีการสนทนากลุ่ม โดยมีผู้ ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น 63 คน โดยคัดเลือกจากชุมชนทั้งหมด 9 ชุมชน จากการศึกษาพบว่า องค์กรชุมชนได้มีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดโดยเริ่มต้นจากการจัดทำแผนชุมชน การรับรองแผนชุมชน การนำเสนอแผนให้เทศบาลพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขแผนการปฏิบัติการตามแผน และการกำกับติดตาม ประเมินผลร่วมกับเทศบาล ผลที่เกิดขึ้นคือ ทำให้ประชาชน และองค์กรชุมชนที่มีความเป็น
พลเมืองผู้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ ให้กับชุมชนของตนเองได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำเอาผลการศึกษานี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลการศึกษานี้เสนอว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมา หรือมอบหมายให้หน่วยงานภายในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนเป็นการเฉพาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการสร้างระบบการประเมินการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ให้สามารถใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชน ในกรณีที่อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคในการทำางาน

Organizations in Public Service Deliveries of Khon Kaen City Municipal, Khon Kaen Province

Abstract
          The main objective of this article is to study about a people participation development approach in public services delivery of Khon Kaen city municipal, especially in promoting community organizations establishment and decentralizing power in public services deliveries to them. There are 9 communities selected. And 63 key informants are purposively selected. This study found that all given activities have been operated by established community organizations. From the beginning, community plan making, plan approving, presenting plan, correcting plan, implementing plan and monitoring and evaluating plan. The results is those activities can comparatively increase citizenship of community organizations. In order to apply this study effective, this study suggest that local administration organizationsshould establish a new department or assign the established department to be the main implementer for supporting participation of community organizations.And the local administration organization will have to make the coordinationworking system among inner organizations for supporting operations of community organizations when they have some problems.


Keywords


องค์กรชุมชน; การมีส่วนร่วมของประชาชน; ความเป็นพลเมือง; Community organization; People participation; Citizenship;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th