ความรู้เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และการประยุกต์ ใช้เทคนิคการชี้บ่งอันตรายของลูกจ้างและนายจ้างของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

กิตติวงค์ สาสวด, จารุต ฐิติวร

Abstract


          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและนายจ้างของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2. เพื่อศึกษาระดับการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของลูกจ้างและนายจ้างของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความรู้เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยประยุกต์ ใช้เทคนิคชี้บ่งอันตราย : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis: JSA) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ นายจ้าง 54 ราย และลูกจ้าง 540 ราย ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ (1) พนักงานได้ศึกษาคู่มือความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติตามคู่มือนั้น (2) พนักงานได้ตักเตือนและแนะนำเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับความปลอดภัย และ (3) พนักงานได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทุกชนิดที่องค์กรจัดเตรียมไว้ ให้ 2) ระดับการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ (1) การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (2) การจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และ (3) การจัดกิจกรรม 5 ส. 3) แนวทางในการเสริมสร้างความรู้เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานมีดังนี้ (1) จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย (2) ให้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานให้เพียงพอ (3) จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Knowledge of Safety in the Workplace and the Application of Hazard Identification Techniques of Employees and Employers of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Chonburi, Rayong and Chachoengsao Provinces

Abstract
          The purposes of this study were 1) to study the level of safety behavior of Employees and employers of Small and Medium Enterprises (SMEs). 2) to study the of support of safety level in the workplace for employers, employees in small and medium sized enterprises. and 3) to develop guidelines in order to promote knowledge of safety in the workplace during the application of the hazard identification technique: Job Safety Analysis (JSA). This study used mixed methods of quantitative and qualitative research. The sample was comprised of the 54 employers and 540 employees in Chonburi, Rayong, and Chachoengsao Provinces. The results of the study were as follows: 1) The levels of the safety behavior of employees in the workplace were put in order based on their average scores ranking from most to least as follows: (1)The employees studied and followed the guidelines for safety. (2)The employees gave warnings and made suggestions to their colleagus concerning safety. (3) The employees used every type of safety Protection devices provided by their oganizations. 2) The levels of employees supporting safety in the workplace were put in order based on their average scores ranking from most to least as follows: (1) providing protective devices (2) organizing training for safety in the workplace (3) organizing related activities 3) Guidelines promotion in the
workplace were as follows: (1) Organize a new safety unit (2) Provide sufficient
personal protection devices for the employees (3) issue system standards for the management of worker safety and hygiene.


Keywords


การจัดการความรู้เพื่อความปลอดภัย; เทคนิคการบ่งชี้อันตราย; วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs); Knowledge management on safety; Hazard identification techniques; Small and Medium Enterprises (SMEs);

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th