ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

พรเลิศ อาภานุทัต, พรสิน สุภวาลย์

Abstract


          งานวิจัยนี้ได้บูรณาการทฤษฎีสถาบัน ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร และทฤษฎีการยอมรับด้วยคุณสมบัติของนวัตกรรม มาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามโดยข้อมูลได้มาจากกิจการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศจำนวน 177 แห่งจากการส่งแบบสอบถามไปจำนวน 800 แห่งและการสัมภาษณ์ผู้บริหารจำนวน 8 ราย ผลจากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression) พบว่า ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยพื้นฐานของกิจการความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ การรับรู้ถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขนาดกิจการ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ สมมติฐานและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะในเชิงนโยบายได้ว่ารัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกิจการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม ควรสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ขาดแคลนเงินทุน ตลอดจนควรมีมาตรการจูงใจกิจการที่มีความตั้งใจ และยกระดับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจการ ได้แก่ การใช้นโยบายทางภาษี หรือการให้กู้ยืมเงินสำหรับการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

Factors Affecting Information Technology Adoption in Thai Small and Medium Food Manufacturing

Abstract
          Based on an integration of institutional theory, resource dependence theory and theory of perceived attributes, this study developed a model of factors influencing the information technology adoption in Thai small and medium food manufacturing firms. Of the 800 small and medium food manufacturing that were mailed surveys,177 returned completed questionnaires. Results of hypothesis testing indicated that the information technology adoption in Thai small and medium food manufacturing firms is significantly influenced by compatibility, relative advantage and cost of information technology, perceived importance of stakeholder, firm size, and management commitment. The results of the hypothesis testing and field research which were factory visits and in-depth interviews suggested that government formulate information technology policies in favor of educating top management and entrepreneur of small and medium food manufacturing firms to realize the advantage of using information technology in their firms, allocating resources towards the smaller firms that have limited resources, using incentives to encourage manufacturing firms to invest and use information technology system such as subsidizing lower interest rate loans or tax reduction.


Keywords


เทคโนโลยีสารสนเทศ; อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร; วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม; Information technology; Food manufacturing firm; Small and medium enterprise;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th