ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลวอลโว่ของลูกค้าในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

ดวงฤดี อุทัยหอม

Abstract


          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นต่อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลวอลโว่ ความพึงพอใจ และความภักดีต่อการใช้บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลวอลโว่ของลูกค้าในเขตจังหวัดภาคใต้ 2) เพื่อเปรียบเทียบความภักดีของลูกค้าต่อการใช้บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลวอลโว่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถร่วมกันทำนายความภักดีต่อการใช้บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลวอลโว่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าของบริษัทหาดใหญ่ ออโต้ โมบิล จำกัด จำนวน 252 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นต่อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลวอลโว่ ความพึงพอใจ และความภักดีต่อการใช้บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลวอลโว่ อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยตามลำดับ ดังนี้ 4.15, 4.20, 3.98 และ 4.00 2) ลูกค้าที่มี เพศ ช่วงอายุ จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลวอลโว่ที่ครอบครอง และระยะเวลาที่ครอบครองรถยนต์วอลโว่คันปัจจุบันต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บริการตัวแทนจำหน่ายไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและภาพย่อย 3) ตัวแปรที่สามารถร่วมกันทำนายความภักดีต่อการใช้บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลวอลโว่ได้ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 คือ ความพึงพอใจด้านสถานที่จัดจำหน่ายและ
การบริการ (X2) ความเชื่อมั ่นต่อรถยนต์นั ่งส่วนบุคคลวอลโว่ (X3) ความพึงพอใจด้านราคา (X1) ความพึงพอใจด้านคุณภาพสินค้าและบริการ (X5) ภาพลักษณ์ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลวอลโว่(X6) และความพึงพอใจด้านการให้บริการข้อมูลและข่าวสาร (X4) มีสมการทำ านาย คือ Y = .167 X1 +.257X2 +.192 X3 +.130 X4 +.136 X5 +.131 X6

Factors Affecting Customer Loyalty towards Volvo Passenger Car Dealers in Provinces of Southern Thailand

Abstract
          This research is intended to (1) study the image of Volvo passenger car,
customer trust on the Volvo passenger car, customer satisfaction with the Volvo
passenger car dealers, and customer loyalty on the Volvo passenger car dealers in provinces of Southern Thailand; (2) compare customer loyalty towards Volvo passenger car dealers in accordance with personal factors and (3) study the factors that can co-predict customer loyalty towards Volvo passenger car dealers in provinces of Southern Thailand. Questionnaires were used to collect data from 252 customers of Hat Yai Automobile Company Limited. The results are 1)The image of Volvo passenger car, customer trust on the Volvo passenger car, customers satisfaction with the Volvo passenger car dealers, and customer loyalty on the Volvo passenger car dealers are at a high level with average scores of 4.15, 4.20, 3.98 and 4.00 respectively. 2)The customers with different gender, age, and domicile own different number of Volvo passenger cars hand have different possession time of the lasted Volvo car owned. Nevertheless, the customers do not differently have the loyalty on the services provided by dealers in terms of the overall aspects and each single aspect 3) The factors that can co-predict customer loyalty on Volvo passenger car dealers with significance level of .05 are satisfaction with the distribution location and services (X2); trust on the Volvo passenger car (X3); satisfaction with the price (X1); satisfaction with the quality of goods and services (X5); image of the Volvo passenger car (X6); and satisfaction with the information services (X4),respectively. The prediction equation is Y = .167 X1 + .257 X2 + .192 X3 +.130 X4 + .136 X5 + .131 X6.


Keywords


ความภักดี; ความพึงพอใจ; ความเชื่อมั่น; ภาพลักษณ์; Loyalty; Satisfaction; Trust; Image;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th