การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้

เฉลิม จักรชุม

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ 3) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของครู ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 4)เพื่อศึกษาพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการอบรม 5) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร 6) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ค่าที่ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านความรู้ 8 องค์ประกอบ ด้านทักษะ 7 องค์ประกอบและด้านคุณลักษณะ 3 องค์ประกอบ 2) หลักสูตรและคู่มือประกอบหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด 3) ประสิทธิภาพของหลักสูตร เท่ากับ 87.14/89.72 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 4) ผู้เข้ารับการอบรมมีพัฒนาการเพิ้่มขึ้น เท่ากับ 0.8673 5) ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 6) ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม ในระดับ มาก

The Development of a Training Program Based on Blended Learning for Enhancing Teacher’s Competency on Using Information and Communication Technology in Learning Management

Abstract
          The purposes of this research were 1) to study the teachers’ competency on using information and communications technology in learning management, 2) to develop a training program based on blended learning for enhancing teachers’ competency on using information and communications technology in learning management, 3) to compare before and after training of the teachers’ competency on using information and communications technology in learning management, 4) to study the effectiveness index of the Training curriculum 5) to study the investigate the effectiveness of the course, and 6) to study the satisfaction of the trainees. 30 teachers in Nakhon Phanom Primary Education Service Area Office 1 were drawn to be the sample by using purposive sampling. The research instruments were 1) a training program based on blended learning for enhancing teachers’ competency on using information and communications technology in learning management, 2) achievement test; and 3) satisfaction survey. They were used to collect the data which were analyzed by descriptive statistics (frequency, standard deviation, and t-test: dependent samples). The results of this research were mentioned as follow: 1) the teachers’ competency on using information and communications technology in learning management were eight items of knowledge’s competency, seven items of skills, and three items of characteristics. 2) In course development, there were the curriculum documents and curriculum guide that passed the evaluation by experts at the most appropriate level. 3) The competency evaluation of courses criterion at 80/80 found that were effective at 87.14/89.72. 4) The valued effectiveness index of 0.8673 5) The competency of the participants after the training was higher than before the training with statistical significance at .05. 6) The participants were satisfied with the high level.


Keywords


การเรียนรู้แบบผสมผสาน; การพัฒนาหลักสูตร; หลักสูตรฝึกอบรม; สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; Blended learning; Curriculum development; Training curriculum; Competency on using ICT;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th