การจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ธนาวุฒิ นิลมณี, ดวงกมล โพธิ์นาค, กฤช สินธนะกุล

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งหมดจำนวน 337 คน โดยใช้แบบสอบถามวัดรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลตาม VARK Learning style โดยลักษณะของคำถามในแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามที่มีจำนวนทั้งสิ้น 16 ข้อ โดยผู้เรียนจะเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนทั้งหมดมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้เรียนที่มีความถนัดด้านการเรียนรู้ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยทำแบบสอบถามถูก 9 ข้อขึ้นไปในแต่ละด้านความถนัดจำนวน 126 คน จะจำแนกผู้เรียนตามความถนัดจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เรียนที่มีความถนัดอย่างใดอย่างหนึ่ง (Unimodal learner) จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และผู้เรียนที่มีความถนัดหลายอย่าง (Multimodal learner) จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 46 โดยแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนที่มีความถนัดอย่างใดอย่างหนึ่งมีจำนวนมากกว่าไม่มากนัก ผู้เรียนที่มีความถนัด 2 ด้าน (Bi-modal) มีจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ผู ้เรียนที่มีความถนัด 3 ด้าน (Tri-modal) มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ผู้เรียนที่มีความถนัดทั้ง 4 ด้าน (Quad-modal) มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อย่างไรก็ตาม จากการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ ในการปรับและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้

The Classification of VARK Learning Style of Computer Engineering Students of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

Abstract
          The purpose of this research was to classify VARK Learning Style of Computer Engineering Students at Rajamangala Unversity of Technology Phra Nokhon. The samples of this research were 337 students. Data were collected by using questionnaire based on VARK Learning Style. The questionnaire consists of sixteen questions which were chosen the best answer. The results showed that the computer engineering students had different learning styles. There were 126 students who passed the specified criteria of an aptitude. Due to the students’ skill, they were divided into two group: 1) 68 students were Unimodal Learner (54%); 2) 58 students were Multimodal Learner (46%). Therefore, there was not a big different amount between unimodal learner and multimodal learner. According to 58 multimodal learners, they were divided into three groups: 1) 36 students were Bi-modal (62%); 2) 7 students were Tri-modal (26%); and 3) 7 students were Quad-modal. The finding revealed that the classification of VARK Learning Style is useful and practical, especially, increasing efficiency of students.


Keywords


การจำแนก; รูปแบบการเรียนรู้; การเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK; Classification; Learning style; VARK learning style;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th