รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช

นพรัตน์ ชัยเรือง

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวินัยนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 127 คน ครู 1,016 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 1,143 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,286 คน ของโรงเรียนดีประจำตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม แบบบันทึกผลการพัฒนา แบบประเมินผลการพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานพัฒนาวินัยนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาวินัยนักเรียน ด้านการนำองค์การ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความต้องการและความจำเป็นการพัฒนาวินัยนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวินัยนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความสำเร็จการพัฒนาวินัยนักเรียนโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาวินัยนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวินัยนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

Administrational Model for Development Student’s Discipline:Case Study of the Best School for Tambon of Nakhon Si Thammarat Province

Abstract
          This research was developing the administrative model for developing Student’s Discipline: A case study of the best School for Tambon of Nakhon Si
Thammarat Province. The populations were 127 principles, 1,016 teachers and
1,143 school committees, total 2,286 people of the best school for Thumbon of
Nakhon Si Thammarat Province. The instruments were questionnaires, developing result record, and evaluation form. The analysis quantitative data by consisted of mean, standard deviation, and t-test. The analysis of qualitative data used content analysis. The research results were the overall states to development Student’s discipline were high level, the overall the success factors of leadership, strategy deployment, human resource focus, measurement & knowledge, processmanagement and result to development student’ s Discipline were high level, The overall wanted and need to development student’s discipline were highlevel, the overall suitability of the administrative model for development student’s discipline were high level, the overall development student’s discipline were high level, the overall satisfaction for development of students discipline were high level and the overall possibility of administrative model for development student’sdiscipline by experts were high level.


Keywords


รูปแบบการบริหารสถานศึกษา; วินัยนักเรียน; โรงเรียนดีประจำตำบล; Administrational model; Student discipline; Best school for tambon;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th