การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการโรงแรมในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กานต์ อ่อนน้อม

Abstract


          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการโรงแรมในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการโรงแรมในอำเภอหัวหิน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กับการพัฒนาคุณลักษณะของพนักงานอุตสาหกรรมการโรงแรมในอำเภอหัวหิน และ 3) หาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานอุตสาหกรรมการโรงแรมในอำเภอหัวหิน พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคลากรในอุตสาหกรรมการโรงแรมได้เพิ่มความรู้ทักษะ และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในด้านการทำงานบริการให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมการบริการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวงานด้านการบริการให้มีคุณภาพรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการโรงแรมในด้านการสอนงาน ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้านการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของพนักงานที่อุตสาหกรรมการโรงแรมต้องการ ประกอบด้วย ด้านการบริการ ด้านจิตสาธารณะ ด้านทักษะทางสังคม ตามแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานอุตสาหกรรมการโรงแรมในอำเภอหัวหิน ผลการศึกษาพบว่า (1) มีการสอนงานให้กับพนักงาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (2) มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศเพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้เข้าใจกฎระเบียบในการทำงาน (3) การศึกษา จัดอบรมเพิ่มเติมหลังจากเวลาเลิกงาน และ (4) การเรียนรู้ มีการถ่ายทอดจากการทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง และระหว่างเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานด้วยกัน

Human Resource Development of the Hotel Industry in Hua Hin Prachuap Khiri Khan Province

Abstract
          Human resource development of the hotel industry. Hua Hin Prachuap Khiri KhanProvince The objectives of this study were to 1) study the development of the hotel industry in Hua Hin, 2) study the relationship between human resources developmentfeatures of the hotel industry. In Hua Hin, and 3) a reasonable approach to human resource development of the hotel industry employees. Hua Hin found that Human resource development is a process that encourages people in the hotel industry. Increased knowledge, skills and develop their potential to be effective. And the availability of service effectiveness. To support the growth in the service industry. And promote tourism Work on service quality as well as stimulate the economy. The development of the hotel industry. In coaching Training, education and learning.
According to a feature of the hotel industry wants to include services. The Public
Mind The social skills According to the human resource development of the hotel
industry in Hua Hin. The results showed that (1) there is coaching for employees. Both formal and informal (2) the orientation training for employees to learn to understandthe rules of work (3) educational training more after work, and (4) learning is. Live fromthe collaboration between supervisors and subordinates. And between colleagues, together with colleagues.


Keywords


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; ทรัพยากรมนุษย์; อุตสาหกรรมการโรงแรม; Human resource development; Human resource; The hotel industry;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th