เจ้าบ่าวน้อย : วีรบุรุษชุมชนท้องถิ่น

จุรีรัตน์ บัวแก้ว

Abstract


          งานวิจัยนี้ศึกษาการให้ความหมายเรื่องเจ้าบ่าวน้อยในฐานะวีรบุรุษชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวพรุเตาะ ตำ บลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากชาวพรุเตาะ ผลการวิจัยพบว่า ชาวพรุเตาะได้ ให้ความหมายของเจ้าบ่าวน้อยว่า คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทวดาสิงสถิตอยู่บนเขาควนจง เมื่อชาวพรุเตาะ มีความเดือดร้อนมักนิยมบนบานเจ้าบ่าวน้อยให้ช่วยปัดเป่าความทุกข์หรือช่วยเหลือในสิ่งที่ตนปรารถนา แม้กระแสสังคมแห่งความทันสมัยจะพัดพาความเจริญทางวัตถุเข้าสู่สังคมพรุเตาะอย่างไม่ขาดสาย แต่ความเชื่อและความศรัทธาในเจ้าบ่าวน้อยก็ ไม่เปลี่ยนแปลง อาจกล่าวได้ว่าเจ้าบ่าวน้อยจึงเป็นวีรบุรุษของชุมชนท้องถิ่นในฐานะ “ผู้คุ้มครอง” และ “สิ่งมงคล” ในสังคมของพรุเตาะตราบจนปัจจุบัน

ChaoBaoNoi: ALocalCommunityHero

Abstract
          This study explores meanings given to Chao Bao Noi (the Little Bridegroom) as a local community hero respected and mentally depended on by people in Phru To, Thung Yai Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province. The data of this qualitative study were collected from related documents and research reports, and in-depth interviews with Phru To locals.The study found that the meaning of Chao Bao Noi given by Phru To locals is a sacred tree on Khuan Chong Hill dwelled by a god. When they have troubles, they make a vow to Chao Bao Noi asking him to help eliminate their suffering or to make their wishes come true. Even though modernization has unceasingly been bringing in materialistic prosperity to Phru To society, beliefs and faith in Chao Bao Noi among locals have not changed. Therefore, it can be said that Chao Bao Noi is a local community hero who is a “Protector” and a “Sacred Thing” for Phru To as he has always been until nowadays.


Keywords


ความเชื่อ; เจ้าบ่าวน้อย; วีรบุรุษชุมชนท้องถิ่น; Beliefs; Chao Bao Noi; Local community hero;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th