ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย

ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี

Abstract


          ความทุ่มเทในงานของผู้ปฏิบัติงานนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย 2) ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกำลังพลจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกำลังพลระดับต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์จำนวน 479 นาย 47 นาย และ 6 นาย ตามลำดับ จากการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า กำลังพลมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานระดับมาก กำลังพลที่มีสถานะทางทหารต่างกันมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การเสริมพลังอำนาจในการปฏิบัติงานด้านการได้รับโอกาสจากองค์การ ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้า และด้านผลตอบแทน มีอิทธิพลทางบวกต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานนอกจากนี้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ยังพบปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ได้แก่ อุดมการณ์ทหารในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์การ และคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดังนั้นการเสริมสร้างความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพล ผู้บังคับบัญชาควรเน้นปัจจัยดังกล่าวข้างต้น

Job Involvement in the Problem Solving and Security Operations in the Southern Border Provinces of the Fourth Royal Thai Army Personnel

Abstract

          Job involvement of personnel leads to efficient and effective achievement of organizational goal. This present work aims to 1) study the level of job involvement in the problem solving and security operations of the fourth royal Thai army in the southern border provinces 2) compare the level of job involvement based on demographic factors 3) investigate factors that influence job involvement. To gather data, a mixed method was used which includes a questionnaire, focus group discussion, and in-depth interviews involving military personnel from all levels numbering 419, 47, and 6 respectively. Data was quantitatively and qualitatively analyzed and the collective results showed that personnel job involvement is at a high level. Differences in military status showed statistically significant differences in job involvement. A component of work empowerment, i.e. perceived access to opportunity, and four aspects of job satisfaction namely the work itself, coworkers, advancement and compensation have positive influence on personnel job involvement. In addition, the focus group discussions and interviews also showed more factors, i.e. military ideology for their work, organizational commitment and quality of work life that positively influence job involvement. It is thus recommended that to enhance job involvement, the commanders should emphasize the above mentioned factors.


Keywords


ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน; กำลังพล; กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย; Job involvement; Military personnel; The fourth royal Thai army area;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383