พหุกลุ่มของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพบริการ คุณค่าที่รับรู้ และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย

นงลักษณ์ พรหมติงการ, บุญฑวรรณ วิงวอน, จตุพร สังข์วรรณ

Abstract


         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพบริการคุณค่าที่รับรู้และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยศึกษาในลักษณะพหุกลุ่ม ประชากรเป้าหมายลูกค้าธุรกิจบริการ 2 ประเภท คือสถานบริบาล และโรงพยาบาลเอกชน ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลเชิงสาเหตุของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพบริการ คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและคุณค่าที่รับรู้ และความพึงพอใจ คุณค่าที่รับรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อการกลับมาซื้อซ้ำ แต่เมื่อศึกษาแยกประเภทพบว่า สถานบริบาลคุณภาพบริการไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ส่วนในโรงพยาบาลเอกชนการสื่อสารการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพบริการ

Multi-Group of Integrated Marketing Communication Service Quality and Perceived Value Satisfaction toward Customer Repurchasing Intentionfor Elderly Care Business in Thailand

Abstract
          The objectives of this paper was to study the effect of multi-group of integrated marketing communication, service quality and satisfaction toward the repurchasing Intention for business of elderly care business customers in Thailand in multi-group maner among two retailing business including home care and private hospital. The result from casual analysis suggested the integrated marketing communication was greatly influenced by direct effect of service quality, quality influence of satisfaction and perceived value, satisfaction and perceived value influence of repurchasing intention, but the service quality was not influence of satisfaction in nursing home. Integrated marketing communication was not influenced of service quality.


Keywords


การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ; คุณภาพบริการ; คุณค่าที่รับรู้; ความพึงพอใจ; การกลับมาซื้อซ้ำ; Integrated marketing communication; Service quality; Perceived value; Satisfaction; Repurchasing intention;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383