พื้นที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า : การประกอบสร้างอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวถวิลหาอดีต

สกาวรัตน์ บุญวรรโณ, เก็ตถวา บุญปราการ

Abstract


          งานวิจัยศึกษาการประกอบสร้างอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวถวิลหาอดีตในพื้นที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลจำนวน 10 คนอาทิ คนเฒ่าคนแก่ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ กลุ่มผู้จัดกิจกรรม ผู้ประกอบการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น พ่อค้าแม่ค้า ชาวบ้านผู้อาศัยที่ย่านเมืองเก่าและนักท่องเที่ยวที่เที่ยวในพื้นที่ นอกจากนั้นยังสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในย่านเมืองเก่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำข้อมูลมาจำแนกหมวดหมู่ถอดรหัส ตีความและสร้างข้อสรุป นำเสนอด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ พบว่า การประกอบสร้างความหมายใหม่โดยการถูกทำให้กลายเป็นกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต เป็นการรื้อฟื้น อัตลักษณ์อดีตผ่านการประกอบสร้างกิจกรรม การแต่งกายแบบชุดพื้นถิ่น อาหารพื้นเมือง เป็นการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนไปสู่การผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมทำให้กลายเป็นสินค้าและสามารถจัดจำหน่ายเพื่อรับใช้การท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านกระบวนการอนุรักษ์รวมไปถึงการนำรากเหง้าของคนมาพัฒนาชุมชนให้อยู่รอดโดยการใช้ทุนจากอดีต

Old Town Takuapa: Identity Construction for Nostalgia Tourism

Abstract
          This research aims to investigate the construction of an identity for nostalgiatourism in the Old Town Takuapa. The data of this qualitative research werecollected from in-depth interviews of 10 informants consisting of elderly people who could provide historical data, activities organizers, local entrepreneurs,state officials, vendors, residents of the Old Town and tourists visiting the area.In addition, data were collected through non-participant observations. In dataanalysis, the data were classified, interpreted, concluded, and presented with analytical description. The results showed that constructing a new meaning by organizing activities to make the area a nostalgia tourist destination is to revive the past identity through constructing it with activities, traditional local costumes and dishes. Culture is commoditized to serve tourism, add value, and economicvalue to them. This is conducted through conservation and development of the community roots for survival by utilization of capital of the past.


Keywords


พื้นที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า; การประกอบสร้างอัตลักษณ์; การท่องเที่ยว; ถวิลหาอดีต; Old Town Takuapa; Constructing an identity; Tourism; Nostalgia;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383