การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพ ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วัชรศักดิ์ สงค์ปาน, วัน เดชพิชัย, เรวดี กระโหมวงศ์

Abstract


         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีวิธีวิจัย 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ 2 ร่างรูปแบบของการบริหารโรงเรียน และตรวจสอบยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญ จนกระทั่งได้ร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียน ระยะที่ 3 ตรวจสอบความตรงของรูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย และประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาของรูปแบบกับนิยามตัวแปรโดยวิธี VCI ได้รูปแบบที่สมบูรณ์ และระยะที่ 4 สรุปรูปแบบและแนวทางการเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน รูปแบบมี 4 องค์ประกอบ 83 กิจกรรม คือ 1) องค์ประกอบด้านหลักการ 37 กิจกรรม 2) องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ 4 กิจกรรม 3) องค์ประกอบด้านระบบงานกลไก 31 กิจกรรม และ 4) องค์ประกอบด้านเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ 11 กิจกรรม การนำเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผู้วิจัยนำเสนอรูปแบบการบริหารในรูป Model มีชื่อว่า ANDAMAN’S “POST” MODEL หรือ “รูปแบบโพสต์แห่ง อันดามัน”

The Development of School Administrative Model for Achieving Internal Quality Assurance of Secondary Schools in South Andaman Area

Abstract
          The objectives of this research were 1) to develop school administrative model for achieving internal quality assurance of the secondary schools in South Andaman Area. 2) to examine school administration’s proposed model for achievinginternal quality assurance of the secondary schools in South Andaman Area.The research methodology include four steps as follows. Step 1: to study of the current school administration by questionnaire and in-depth interview. Step 2: to construct a proposed model of school administration and; evaluate the model by academic experts. Step 3: Delphi Technique to examine school administration’s draft model and validate the content of the model by CV1 (Content Validity Index) method and Step 4: to study guidelines for the proposed model of the school administration by the focus group method. The result for development a proposed model of school administration for achieving internal quality assurance of thesecondary schools in South Andaman Area with preliminary examining and confirm factors were summarized that there were 4 factors and 83 activities wherethe details were 37 activities in principle factor, 4 activities in objective factor, 31 activities in system and mechanism factor and 11 activities in the conditions for implementation proposed model factor. Guidelines for the proposed model of the school administration for achieving internal quality assurance in secondary schools in South Andaman Area where the researcher proposed model named ANDAMAN’S “POST” MODEL.


Keywords


รูปแบบการบริหาร; การประกันคุณภาพภายใน; ภาคใต้ฝั่งอันดามัน; Administrative model; Internal quality assurance; South Andaman Area;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383