ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณภัทร ทองมั่ง, อภิชาติ ใจอารีย์, ประสงค์ ตันพิชัย

Abstract


          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำ และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประชากร ได้แก่ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ช้นปีที่ 1-4 จำนวน 269 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า นิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษามีภาวะผู้นำโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มีทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ รายได้ต่อเดือนของนิสิต ตัวแปรที่มีผลต่อภาวะผู้นำของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้นำของนิสิต ได้ร้อยละ 70.6 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y =.840+.412 X7+.291 X6+.116 X5 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z=.463 ZX7+.352 ZX6+.132 ZX5

Factors Affecting the Leadership of Undergraduate Students in Bachelor of Science Program in Agricultural and EnvironmentalEducation, Faculty of Education and Development Science, Kasetsart University

Abstract
          The objectives of this research were to study the leadership and the Factors affecting the leadership of students in bachelor of science program in agricultural and environmental education, faculty of education and development science,Kasetsart University. The population used in this research consisted of 269 students in bachelor of science program in agricultural and environmental education of 1-4 level in the first academic year 2015. The research instruments included the questionnaire. The data were analyzed with a statistical package to calculate percentage, percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. The results revealed that 1) students majoring in Agricultural and Environmental Education had high levels of students’ leaderships, 2) there were 5 variable related to the leaderships of students Program in Agriculturaland Environmental Education, Kasetsart University, i.e. emotional quotient, achievement motive, participation in activity, knowledge about the leaderships, and income per month, and 3) the variable affecting the leaderships of students majoringin Agricultural and Environmental Education, Kasetsart University included emotional quotient, achievement motive, and participation in activity. These factors arepredictors explaining 70.6 percent of variance at a .05 statistically significant level as the prediction equation in raw score Y= .840+.412 X7+.291 X6+.116 X5 and the
prediction equation in standard score Z=.463 ZX7+.352 ZX6+.132 ZX5.


Keywords


ภาวะผู้นำ; หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต; สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา; Leadership; Bachelor of science program in agricultural; Environmental education;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383