การดำรงอยู่ การปรับตัว และการสืบทอดของศาลเจ้าจีนกวนอิมปุดจ้อ ในบ้านควนงาช้าง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

สุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม, ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

Abstract


          งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำรงอยู่การปรับตัว และการสืบทอด ศาลเจ้ากวนอิมปุดจ้อ บ้านควนงาช้าง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยใช้แบบ สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 คน อันประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาลเจ้า ประชาชนที่มาใช้บริการศาลเจ้าและชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาลเจ้า ข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ประการที่ 1 การดำรงอยู่ของศาลเจ้าเกิดจากการที่ศาลเจ้าและชาวบ้านมีรูปแบบความเชื่อความศรัทธา ที่ตรงกันโดยมีศาลเจ้าเป็นแหล่งประกอบพิธีกรรม ก่อให้เกิดเป็นการขับเคลื่อนให้ศาลเจ้าดำรง อยู่ได้ ประการที่ 2 การปรับตัวของศาลเจ้าเป็นความพยายามที่คงรูปแบบเดิมไว้มากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวให้เข้ากับความเจริญและเทคโนโลยี ประการที่ 3 ยังพบว่า ศาลเจ้า มีผู้สืบทอดด้วยการรับช่วงต่อตำแหน่งต่าง ๆ ตลอดเวลา ส่วนตำแหน่งเจ้าของศาลเจ้าก็ได้มี การวางตัวผู้ที่จะมาสืบทอดในอนาคตไว้แล้ว

The Existence, Adaptation and Transmission of Guan Im Pud Jor Chinese Shrine in Khuan Nga Chang, Bangdee Sub-district, Huai Yot District, Trang Province

Abstract

          This qualitative research aimed to examine the existence, adaptation, and transmission of Guan Im Pud Jor Chinese Shrine in Khuan Nga Chang, Bang Dee Sub-district, Huai Yot District, Trang Province. In-depth interviews were carried out with eight key informants including persons involved in the Shrine, clients of the Shrine, and laymen involved with the Shrine. Descriptive analysis was used to analyze the data. Research results were: firstly, the existence of the Shrine resulted from the matching of beliefs and faith between the Shrine and the people. The Shrine was a place of ritual that drove its existence. Secondly, the Shrine attempted to maintain its original format as much as possible. Most adaptations conformed to progress and technology. And thirdly, the transmission of the Shrine was through the continuous succession of various position of officers. The Shrine’s owner had already chosen the heir for the future.


Keywords


ศาลเจ้าจีน; การดำรงอยู่; การปรับตัว; การสืบทอด; Chinese shrine; Existence; Adaptation; Transmission;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383