การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาของผู้เรียนสำหรับครูระดับประถมศึกษา

อนุชิต จันทศิลา, พจมาน ชำานาญกิจ, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะด้านการเรียนการสอนโดยใช้ สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และ 3) ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสมรรถนะด้านการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และ 3) ทดลองและศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้รูปแบบ One Group Pretest-Posttest Design ใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 36 คน วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะ ประกอบด้วย ด้านความรู้ 5 สมรรถนะ 20 ตัวบ่งชี้ ด้านทักษะ 5 สมรรถนะ 11 ตัวบ่งชี้ และด้านคุณลักษณะ 3 สมรรถนะ 6 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 13 สมรรถนะ 37 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด 2) หลักสูตรฝึกอบรมมี 8 องค์ประกอบ คือ ความเป็นมา หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะสำคัญ โครงสร้างเนื้อหา กิจกรรม สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล และ 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า สมรรถนะด้านความรู้หลังอบรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมรรถนะด้านทักษะ อยู่ในระดับดีมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมรรถนะด้านคุณลักษณะหลังอบรมสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของครูต่อการใช้หลักสูตรอยู่ในระดับมาก ที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอน ของครูอยู่ในระดับมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Development of a Training Course Curriculum for Enhancing the Brain-Based Instructional Management Competencies in order to Invent the Language Ability of Students for Elementary School Teachers

Abstract

          The purposes of this research were to 1) to investigate the brain-based instructional management competencies in order to invent the language ability of students, 2) to develop a training curriculum, and 3) to examine the results of implementing the developed training curriculum. The study procedure comprised 3 steps: 1) examining the competencies; 2) developing a training curriculum; and 3) experimenting and examining the results of experimenting in using the training curriculum through employing a one-group pretest-posttest design from the sample of 36. Both quantitative and qualitative data were analyzed. The results of this research revealed that: 1) All the developed competencies were appropriate and feasible at the highest level comprising  13 competencies, 37 competency indicators: 1.1 knowledge competencies consisting of 5 competencies, 20 competency indicators; 1.2 skill competencies consisting of 5 competencies, 11 competency indicators; and 1.3 attribute competencies consisting of 3 competencies, 6 competency indicators. 2) The developed training curriculum comprised 8 components: background, principles, aims, essential competencies, structure of contents activities, media and sources of learning and measurement including evaluation. 3) The results of implementing the training curriculum were as follows. 3.1) The knowledge competency after training was significantly higher than that before the treatment at the .05 level. 3.2) The teacher’s skill competency after training was at the highest level and was significantly higher than the criterion set at 3.51 at the .05 level. 3.3) The teacher’s attribute competency after training was significantly higher than that before the treatment at the .05 level. 3.4) Teachers’ satisfaction with the training curriculum application was at the highest level and was significantly higher than the criterion set at 3.51 at the .05 level. And 3.5) Students’ satisfaction with teacher’s instruction was at the highest level and was significantly higher than the criterion set at 3.51 at the .05 level.


Keywords


การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม; สมรรถนะ; ความสามารถด้านภาษา; Training curriculum development; Competencies; Language ability;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383