การเรียนรู้รูปแบบโครงงานสู่การเรียนแบบมีส่วนร่วม

ศิริพร เพ็งจันทร์

Abstract


           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2558 ในรายวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบโครงงาน (3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การวิจัยครั้งนี้เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้กำหนดการดำเนินโครงการและกิจกรรมในโครงการของรายวิชาทั้งกระบวนการ และกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจในบทเรียนโดยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใกล้ตัวของผู้เรียน หรือประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนครั้งก่อน ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมจากประชากรที่ศึกษา จำนวน 124 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่างที่มีการสุ่มโดยบังเอิญจากสมาชิกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาการวิจัย การสนทนากลุ่ม 52 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก 26 คน การสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นนักศึกษาคนละกลุ่มกันพบว่า จากแบบประเมินพฤติกรรมได้สร้าง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างมีศักยภาพที่ดีมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นในการ ช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมให้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตและสังคม และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไปได้ ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาความสามารถการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบโครงการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนไปในทางที่ดีขึ้นส่งผลต่อการสร้างประชาธิปไตยในห้องเรียน

Project Design Learning to Learners’ Participations

Abstract

          The objectives of this research were (1) to study the 2nd year undergraduate students’ participations in Project Design (2) to investigate learners’ attitudes towards using Project Design in studying Organization and Modern Management course (3) to increase learners’ participations. The subjects were 124 second year Public Administration students, Department of Public Administration, Faculty of Liberal Arts and Management Sciences, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus. The instruments used in this study were behavioral evaluation form, focus group interviews, and in-depth interviews by accidental sampling. The results were as follows: 1) the data gained from the observation by using Project Based Learning technics reveals that learners tried to participate in the class more than the previous courses. 2) Learners had positive attitudes towards Project Design technic. 3) There was a positive relation between learners’ participation and teacher-learners interactions. The results of the study indicated that learners have more participation and they are being more responsible of their learning process each time which can help creating a more democratic classroom and also improving their learning achievements.


Keywords


การเรียนรู้รูปแบบโครงงาน; พฤติกรรมการมีส่วนร่วม; รูปแบบการเรียนการสอน; Project base learning; Participation behavior; Learning process;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383