การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพโดยใช้โยคะเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการระบบประสาท

เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, เกียรติสุดา ศรีสุข, สร้อยสุดา วิทยากร

Abstract


          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมการใช้โยคะเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการระบบประสาทและ (2) เปรียบเทียบความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมการใช้โยคะเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการระบบประสาทระหว่างพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานในโรงพยาบาลที่มีขนาดแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพจำนวน 186 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความต้องการจำเป็นในการพัฒนา t-test และ ANOVA ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นทั้งในสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางด้านคลินิก และความรู้ ทักษะ และการฝึกปฏิบัติ โยคะเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการระบบประสาทแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการและพบว่า สภาพที่เป็นจริงมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าสภาพที่ควรจะเป็นทุกรายการ โดยมีความต้องการจำเป็นในเรื่องความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการระบบประสาทโดยใช้โยคะ และความรู้โยคะ พื้นฐานและการนำมาใช้ในเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการระบบประสาทมากที่สุด (2) พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาความรู้ และความสามารถในการพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการระบบประสาท โดยใช้โยคะ และความรู้ รากฐานร่างกายและจิตใจของเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการ ระบบประสาทตามแนวโยคะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01

Training Needs Assessment of Registered Nurses for Developing Children with Neurodevelopmental Disorders Using Yoga

Abstract

          The purposes of this research were (1) to assess training needs, (2) to comparison the training needs between the registered nurses who working for the hospitals with different sizes. A sample of 186 registered nurses using stratified random sampling method. Data were collected by using questionnaires. Statistics including percentage, mean, standard deviation, modified priority needs index (PNI Modified), t-test, and ANOVA used for data analysis. The results of the study were as follows: (1) There was a statistically significant difference at level of 0.01 between the actual and the expected proficiency level of all areas. All area of the actual proficiency has lower average more than the expected proficiency level. The first priority of training needs are (1) Ability on nursing care quality control for children with neurodevelopmental disorders, and (2) knowledge on basic yoga and applied yoga for children with neurodevelopmental disorders. (2) The training needs on knowledge, and ability on nursing care for children with neurodevelopmental disorders using Yoga and knowledge on foundation of physical and mental on children with neurodevelopmental disorders using Yoga between the registered nurses who working for the hospitals with different sizes was significantly different (p <0.05, 0.01).


Keywords


ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม; พยาบาลวิชาชีพ; โยคะ; ความผิดปกติด้านพัฒนาการระบบประสาท; Training needs assessment; Registered nurses; Yoga; Neurodevelopmental disorders;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383