การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างความรู้และความใฝ่เรียนรู้ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร, สมทรง สิทธิ, อารยา ปิยะกุล

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ 2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และ  3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน การดำเนินการ มี 3 ระยะคือ 1) การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 2) ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) การศึกษาผลการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง 43 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ F - test ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสามารถในการสร้างความรู้และความใฝ่เรียนรู้ 2) รูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นประกอบด้วย  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน โดยมีขั้นตอนในการสอนประกอบด้วย (1) ขั้นเตรียมความพร้อม และกระตุ้นความใฝ่เรียนรู้ (2) ขั้นแสวงหาสารสนเทศ (3) ขั้นสร้างความรู้ (4) ขั้นประเมินผล  (5) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า รูปแบบการเรียน การสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด (X=4.53, S.D.= 0.66) และ 3) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า ความสามารถในการสร้างความรู้ และความใฝ่เรียนรู้ของ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

The Development of Science Teaching Model Based on Constructivist Theory to Enhance Knowledge Construction Ability and Eagerness to Learn of PrathomSuksa 4 Students

Abstract

          This study aimed to 1) study the problems in science teaching management for Prathomsuksa 4 students under NakhonPhanom Primary Educational Service Area Office 1; 2) develop science teaching model based on constructivist theory. 3) Examine the results from the implementation of science teaching model based on constructivism theory. The finding 1) there were 2 high-level problems in the developed science teaching management for Prathomsuksa 4 students, which were knowledge construction ability and eagerness to learn. 2) The developed science teaching model based on constructivist theory to enhance the knowledge construction ability and eagerness to learn of Prathomsuksa 4 students composed of (1) orientation to the Model (2) objectives (3) syntax (4) social system (5) principle of reaction and  (6) support system. The teaching process composed of (1) eagerness to learn preparation and stimulation process (2) information seeking process (3) knowledge construction process (4) assessment process (5) knowledge application process. The developed teaching model was rated by experts to have the highest suitability. and 3) The results from the implementation of the developed science teaching model were posttest mean scores on knowledge construction ability and eagerness to learn of the experimental group were significantly higher than the pretest scores at the .05 level.


Keywords


รูปแบบการเรียนการสอน; ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์; ความสามารถในการสร้างความรู้; ความใฝ่เรียนรู้; Teaching mode; Constructivist theory; Knowledge construction ability; Eagerness to learn;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383