สภาพและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

คมคาย ไพฑูรย์

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการนิเทศของครูพี่เลี้ยงและ (2) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและคุณลักษณะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือครูพี่เลี้ยงนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 56 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 (2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจำนวน 9 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหวา่ง 0.67 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ครูพี่เลี้ยงมีสภาพด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านความรู้ และด้านคุณลักษณะ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านทักษะอยู่ในระดับปานกลาง และมีสภาพการนิเทศทั้ง 3 สมรรถนะอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาจากน้อยไปมาก 3 ลำดับ ได้แก่ ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือให้เป็นชุมชนวิชาชีพ และความสามารถในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (2) ครูพี่เลี้ยงมีความต้องการในการพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการนิเทศทั้งด้านความรู้ทักษะ และคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความต้องการผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย รองลงมา คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

The Context and the Need to Develop Competencies of Mentor Teachers Enhancing Mathematics Learning in the 21st Century

Abstract

          This research aimed to (1) study the context of mathematics learning and the supervision of mentor teachers, and (2) the need to develop competencies regarding learning and supervision that enhance mathematics learning in the 21st century of mentor teachers, which consist of three aspects including knowledge, skills, and attitude. The sample group used in the study consisted of 214 mentor teachers who mentored training teachers from the Rajabhat universities of upper northern Thailand.  The tools used in the research study consisted of (1) a rating scale questionnaire with 56 items and 5 rating levels in which the content validity index of the questionnaire was from 0.80 to 1.00, and its reliability index was 0.89, and (2) a structured interview form with 9 items and its content validity index was from 0.67 to 1.00. Statistics used in the data analysis were means and standard deviation. The research results revealed that (1) the context of learning management, knowledge, and attitude of the mentor teachers are at a high level, the aspect of skill is at a moderate level, and the context of the supervision of the three competencies is at a high level. Considering each item, the aspects that have high scores were, the understanding of different cultures and paradigms, the knowledge of using cooperation for professional community, and the ability to act as learning facilitators, respectively, and (2) the need to develop the competencies of learning management and the supervision of knowledge, skills, and attitude are at a high level. Considering each item, the aspects that have high scores were, the need to create and produce modern instructional media, the application of technologies for mathematics learning, the development of creative thinking skill, and mathematical problem solving skill, respectively.


Keywords


สมรรถนะครูพี่เลี้ยง; การนิเทศ; การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21; Mentor teacher’s competencies; The supervision; The provision of mathematics learning in the 21st century;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383