การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการ บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12 2) เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำแนกตามตำแหน่งวุฒิการศึกษาประสบการณ์ทำงาน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 346 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบค่าที (T-test) และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างจึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยใู่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แต่ละด้านมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำแนกตาม ตำแหน่งวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05


Using Information Technology for Academic Administration Management in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 12, Nakhon Sri Thammarat Province

Abstract

          The objectives of this research were 1) to study using Information Technology for Academic Administration Management in the schools under The Secondary Educational Service Area Office 12, Nakhon Sri Thammarat province. 2) To compare the levels of using Information Technology which were categorized by positions, academic backgrounds, working experience, and the school sizes. The samples consisted of 346 people: administrators and teachers working for the schools under The Secondary Educational Service Area Office 12, Nakhon Sri Thammarat province. The research instrument was questionnaire. The data was analyzed by Frequency, Percentage (%), Mean (x),Standard Deviation (SD), T-Test and One-Way ANOVA. The researcher used Scheffe’s Method for the comparison of using Information Technology. The results showed that 1) the overall picture, using Information Technology in the schools in this area was rated at the high level. Moreover, each aspect of using was ranked at the high level. The researcher arranged those aspects depending on the averages as the followings: (a) teaching management in school, (b) academic work strategizing,  (c) development of school curriculum, (d) academic evaluation, assessment and transferring, and (e) development in technology of educational media. 2) Generally, the comparison of Information Technology usage in academic administration was different significantly at the level of .05. 


Keywords


การบริหารงานวิชาการ; เทคโนโลยีสารสนเทศ; จังหวัดนครศรีธรรมราช; Academic administration; Information technology; Nakhon Sri Thammarat;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383