ความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่า ภาพลักษณ์สายการบินและความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย

กรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ, ธนกร สิริสุคันธา, สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ

Abstract


          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ การรับรู้ คุณค่า ภาพลักษณ์สายการบินและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการตั้งใจซื้อบริการสายการบินต้นทุนต่ำ และ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในฐานะปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพ บริการ การรับรู้คุณค่าและภาพลักษณ์สายการบินที่มีต่อการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารสายการบิน ต้นทุนต่ำในประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 755 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าความเชื่อถือได้ สถิติอนุมานวิเคราะห์อิทธิพลเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม SMART PLS 2.0 และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าคณุภาพ บริการมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์สายการบินมากที่สุด รองลงมาคุณภาพบริการมีอิทธิพล ทางตรงต่อการรับรู้คุณค่า และลำดับสุดท้ายการรับรู้คุณค่าไม่ได้มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ อีกทั้งผลการทดสอบความเชื่อมโยง สรุปได้ว่าตัวแปรเชื่อมโยงหรือตัวแปรคั่นกลางมีนัยสำคัญ โดยอิทธิพลจากภาพลักษณ์สายการบินไปหาตัวแปร ความพึงพอใจของลูกค้ามีนัยสำคัญไปสู่การตั้งใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.50 สรุปได้ว่าอิทธิพลทุกเส้นทางมีนัยสำคัญต่อกัน

The Relationships Among Service Quality Perceived Value Image Airline and Customer Satisfaction Affecting Buying Intention of Low-Cost Airlines Service in Thailand 

Abstract

          The objectives of this quantitative research were (1) to study the relationships among service quality, perceived value, airlines image and customer satisfaction toward buying intention of low-cost airlines in Thailand and (2) to study the mediating effect of customer satisfaction among service quality, perceived value and airline image toward buying intention of low-cost airlines in Thailand. The research sample consisted of 755 Thai low-cost airlines customers. The data conducted by questionnaires and in-depth interview techniques. Descriptive statistics and inferential statistics were employed for data analysis and analyzed structural equation model by SMART PLS 2.0. The research results found that (1) service quality had direct effect on Airline image, service quality had direct effect on perceived value, but service quality did not had direct effect on buying intention and (2) customer satisfaction play a significant role as a mediator among service quality, perceived value, airlines image toward buying intention (p<.10).


Keywords


คุณภาพบริการ; การรับรู้คุณค่า; ภาพลักษณ์สายการบิน; ความพึงพอใจ; การตั้งใจซื้อ; Service quality; Perceived value; Airlines image; Customer satisfaction; Buying intention;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383