ต้นกำเนิดนกเขาชวา เงินล้านของประเทศไทย

สุพัตรา รุ่งรัตน์

Abstract


          บทความต้นกำเนิดนกเขาชวา เงินล้านของประเทศไทย ได้นำผลจากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดดทำกลยุทธ์ทางการตลาดนกเขาชวา กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบทความนี้ผู้วิจัยขอนำเสนอผล การศึกษาไว้ 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) ในอดีตการแข่งขันนกเขาชวาเป็นการพบปะสร้างเสริมสัมพันธภาพในหมู่เพื่อน เมื่อมีการรับสมาชิกเพิ่มเพื่อขยายวงผู้เล่นให้มากขึ้น ก็จะแบ่งปันนกเขาชวาเสียงดีให้กัน ถ้าจะขายก็จะให้ในราคาที่ไม่แพง และการเล่นในอดีตไม่ได้มีรางวัลสำหรับ นกเขาชวาผู้ชนะและค่าสมัครการแข่งขันนกเขาชวา ปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างแพร่หลายเมื่อมีกฎกติกาสากลเกิดขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันนกเขาชวาระดับอาเซียนทำให้ราคานกเขาชวามีราคาสูงมากกว่าในอดีต 2) บริบทของพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเอื้ออำนวยกับการเลี้ยงนกเขาชวา เนื่องจากนกเขาชวาชอบอากาศร้อนชื้นส่งผลให้การเพาะพันธุ์นกเขาชวาได้พันธุ์น้ำเสียงที่ดี สุขภาพแข็งแรง วิถีชีวิตคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เช่น การเลี้ยงนกเขาชวามีการพบปะ แลกเปลี่ยนการซื้อขาย เกิดเป็นสังคมที่เรียกว่า สังคมนกเขาชวาเสียง

The Origin of Million Zebra Dove in Thailand

Abstract

          The origin of million Zebra Dove in Thailand. Researching results The study of the guidelines to Zebra Dove marketing strategy, case study in three southernmost provinces is the qualitative and quantitative methodology, the strategy results shows that there are 2: 1) In the past, Zebra Doves competition is one of the way to build connection among the villagers social interactions. They also accept members into the group to expand for more challenges to the game and also, they will get to sell it in a valuable price. Zebra Dove challenge in the past doesn’t have any winning prizes for the winners and free of joining fees. But today,Zebra Doves are spread internationally and legal rules are invented to support the Asean Zebra Doves competition, this factor increases the price and value of the Zebra Dove compared to the past. 2) The context in the three southern province and its environment are suitable for breeding Zebra Doves. Because Zebra Doves love hot and humid environment. This factors affect the Zebra Doves to breed affectively and produce a quality voice and health. The lifestyle of the people in the three southern province of breeding Zebra Doves are similar, such as interaction, exchanging and selling. This are officially called a Zebra Dove Society.


Keywords


นกเขาชวา; สามจังหวัดชายแดนภาคใต้; ประเทศไทย; Zebra Dove; Three southernmost provinces; Thailand;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383