การพัฒนาตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจักร์ เข็มใคร

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์การดำเนินการมีสามระยะ ประกอบด้วย ระยะแรก การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและร่างตัวบ่งชี้ โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะที่สอง การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ ระยะที่สาม การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 420 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวบ่งชี้ความไว้วางใจ ต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 28 องค์ประกอบย่อย 141 ตัวบ่งชี้ จำแนกเป็นสมรรถนะของผู้บริหาร (Competency) 37 ตัวบ่งชี้ คุณธรรมนำชีวิต ของผู้บริหาร (Morality) 24 ตัวบ่งชี้ จิตลักษณะของคนดีของผู้บริหาร (Characteristics) 20 ตัวบ่งชี้ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Leadership) 24 ตัวบ่งชี้ การปรับปรนของผู้บรหิาร (Assimilation) 20 ตัวบ่งชี้ และคุณลักษณะของผู้บริหาร (Features) 16 ตัวบ่งชี้ 2) โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า สถิติไค-แควร์ (Chi -Square) เท่ากับ 230.56 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 199 ค่านัยสำคัญ ทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.06198 ค่าดัชนีที่วัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.96 ระดับ ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.92 ค่าความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า พารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.019 (Chi-Square=230.56, df=199, P-value=0.06198, RMSEA=0.019, GFI=0.96, AGFI =0.92) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

A Development of Trust Indicators on Directors of Primary Schools under the Office of the Basic Education Commission in the North-eastern Region of Thailand

Abstract 

          The objectives of this study were 1) to develop trust indicators on directors of primary schools under the office of the basic education commission in the North-eastern region of Thailand and 2) to examine the goodness-of-fit of the developed structural model of trust indicators on directors of primary schools under the office of the basic education commission in the North-eastern region of Thailand with the empirical data. The study was conducted into 3 phases. The first phase was the construction of research conceptual framework and the drafting of trust indicators. The second phase was the development of trust indicators on primary school directors with the application of modified Delphi Technique in 3 times. Lastly, the third phase was the goodness-of-fit examination of the developed structural model with the empirical data. The data was collected from the sample group of 420 primary school directors by using a 5-level rating scale questionnaire. Data analysis was done by using LISREL software and confirmatory factor analysis. The study revealed the results as follows.1) Trust indicators on directors of primary schools of 6 main components, 28 minor components and 141 indicators, which could be further classified as follows: 37 indicators on competency, 24 indicators on morality, 20 indicators on moral characteristics, 24 indicators on leadership, 20 indicators on assimilation and 16 indicators on the features of the director. 2) The developed structural model of trust indicators on directors of primary schools showed goodness-of-fit with the empirical data with Chi-square at 230.56, df value at 199, p-value at 0.06198, GFI at 0.96, AGFI at 0.92, RMSEA at 0.019, the result was in accordance with the author’s hypothesis.


Keywords


ความไว้วางใจ; ตัวบ่งชี้; การพัฒนาตัวบ่งชี้; Trust; Indicator; Development of indicators;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383