ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศุภลักษณ์ สินธนา, สุกินา อาแล, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อรวรรณ กมล

Abstract


          การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพยากรณ์พฤตกิรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จำนวน 308 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุูณ ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ปัจจัยทั้ง 5 คือ 1) การมีส่วนร่วม (X5) 2) พันธกิจ(X6) 3) วิชาชีพเฉพาะ(X1) 4) ความรู้ในบริบท 3 จังหวัด(X4) และ 5) เงินทุน(X7) สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการบูรณาการการเรียนรู้กับงานวิจัยได้โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ร้อยละ 56.4 อย่าง มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และมีสมการพยากรณ์ดังนี้ คือ 1) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ y  = -0.009 + 0.341 X5 + 0.155 X6 + 0.252 X1 + 0.147 X4 + 0.082 X7 และ 2) สมการ พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy = 0.437 X5 + 0.163 X6 + 0.176 X1 + 0.154 X4 + 0.102 X7

Factors Predicting the Integration Behaviors of Learning Management with Research to Develop the Communities in the Three Southern Border Provinces

Abstract

          The purpose of this study is to analyze factors predicting the integration of learning management with research to develop the communities in the three southern border provinces. Samples were lecturers from three universities: Yala Rajabhat University, Prince of Songkhla University, Pattani Campus and Princess of Naradhiwas University. They were selected by a stratified random sampling of 308 people. Research instruments were interviews and questionnaire. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and multiple correlations. The findings are as follows: Five factors are found : 1) participation (X5), 2) mission (X6) 3) skills for specific career (X1) 4) knowledge of the three southern border provinces (X4) and 5) budget relevant to the research support (X7). When these five factors were used in predicting the behaviors of the integration of learning management with research, the percentage was 56.4 and its significance was .01. Based on the predicted equation, it was found that: 1) predicted equation of raw data was y = -0.009 + 0.341 X5 + 0.155 X6 + 0.252 X1 + 0.147 X4 + 0.082 X7, and 2) the predicted equation of standard scores were Zy = 0.437 X5 + 0.163 X6 + 0.176 X1 + 0.154 X4 + 0.102 X7.


Keywords


ปัจจัย; พฤติกรรมการบูรณาการ; การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น; Factors; Integration behaviors; Research to develop the communities;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383