การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน นักเรียนระดับปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

กุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 550 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ถามความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองเกี่ยวกับด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านจิตวิทยาสำหรับครู ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ด้านการบริหารจัดการในชั้นเรียน และด้านความเป็นครู ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มี 5 องค์ประกอบ 52 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้มี 11 ตัวบ่งชี้ 2) สมรรถนะการบริหารจัดการในชั้นเรียนมี 6 ตัวบ่งชี้ 3) สมรรถนะการพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้มี 8 ตัวบ่งชี้ 4) สมรรถนะการวัดผลและประเมิน ผลการศึกษามี 19 ตัวบ่งชี้ และ 5) ความเป็นครูมี 8 ตัวบ่งชี้ ซึ่งความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 70.486

Analysis of Factors and Competency Indicators of the Teaching and Learning of Kindergarten Teachers Using Thai as a Second Language

Abstract

          This study aimed to analyze factors and indicators of developmental competency of kindergarten teachers using Thai as a second language according to the concepts of a Teaching Professional Learning Community. The sample group consisted of 550 kindergarten teachers who used Thai as a second language during the 2015 academic year under the Office of Basic Education Commission. The research instruments used in this study consisted of a rating scale questionnaire asking for opinions on the competency indicators of the teaching and learning of kindergarten teachers using Thai as a second language that involved the aspects of curriculum development, learning management, psychology of teachers, educational measurement and evaluation, classroom management, and being a professional teacher, respectively. The collected data was analyzed using exploratory factor analysis. The results revealed that the competency of the teaching and learning of kindergarten teachers using Thai as a second language can be seen in 5 factors and 52 indicators including: 1) the competency of teaching and learning, which contains 11 indicators; 2) the competency of classroom management, which contains 6 indicators; 3) the competency of curriculum management and learning management plan, which contains 8 indicators; 4) the competency of educational measurement and evaluation, which contains 19 indicators; and 5) the competency of being professional teacher, which contains 8 indicators. The variability of all of the factors can be explained at the percentage of 70.486.


Keywords


องค์ประกอบ; สมรรถนะ; ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง; Factors; Competency; Kindergarten teachers using Thai as a second language;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383