การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

จรุณี เก้าเอี้ยน

Abstract


          ผู้บริหารโรงเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารและเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมและเป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให้สังคมและการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามภารกิจ คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารทั่วไปมีความสำคัญอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความสำคัญและยึดหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความร่วมมือและหลักความคุ้มค่า ในการบริหารงานวิชาการทุกหลักอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารงานบุคคลทุกหลักอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารงานงบประมาณทุกหลักอยู่ในระดับมาก และด้านการบริหารงานทั่วไปทุกหลักอยู่ในระดับมาก และเมื่อประเมินรูปแบบจากครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพบว่า เหมาะที่จะนำไปปฏิบัติทุกด้านและทุกข้อ

The Development of Model for Administrative Good Governance of Administrators in Islamic Private Schools in Multicultural Society

Abstract
          School administrator plays an important role in improving quality development education. The purposes of research were to study state of school administration, to model development of school administration and to appropriate evaluation to model construction of Basic Education to Good Governance in Islamic Private Schools in Multicultural Society. Educational administrators in Islamic Private Schools who has good governance. Approach important in organizing social and administration education tasks such as. Academic task, human resource, budget and general administration a crucial administrators need to focus. In each consist of good governance amount 6 principles were to 1) rule of laws 2) ethics 3) transparences 4) participations 5) accountabilities 6) values for money. In case of academic administration at a high level, human resource of all level, budget at a high level and general administration of all level. And evaluation forms teachers and administrators in Islamic Private Schools found that in every aspect and deal.


Keywords


หลักธรรมาภิบาล; การบริหารการศึกษา; ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม; การพัฒนารูปแบบ; สังคมพหุวัฒนธรรม; Good governance; Administration; Administrators in Islamic Private Schools; The development of model; Multicultural society;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383