การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้นิทานประกอบภาพ

รอฮันนี เจะเลาะ

Abstract


          งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้นิทานประกอบภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสถาบันอัจฉริยภาพเด็กฮานีน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ นิทานประกอบภาพ แบบวัดทักษะด้านการฟังและการพูด จำนวน 25 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ค่าความยากง่าย (p), ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น ด้วยสูตร KR20 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตราฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test Dependent ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้นิทานประกอบภาพ มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

The Development of Listening and Speaking Skills of Kindergarten Students Through Experience Enhancement Activities by Animated Story Books

Abstract
          The Purpose of this research Were to Develop the listening and speaking skills of Kindergarden students through experience enhancement activities by animated story books. The participants consisted of 23 kindergarden students in second semester of academic year 2558, young genius Hani school, Pathumthani Province. Research instruments included animated story books and tests for listening and speaking (25 items). The quality of instruments Were analyzed by content valibity difficulty (p), discrimination (r), and the reliability (KR-20) Data were analyzed by mean (X), standard deviations (S.D.) and t-test Dependent. The results revealed that; The Post - test scores of Listening and Speaking Skills of Kindergarten students were higher than the pre-test scores at the significance level of 0.001.


Keywords


การพัฒนา; ทักษะการฟังและการพูด; นิทานประกอบภาพ; Develop; Listening and speaking skills; Story Books;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383