การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาด้วยการเป็นพี่เลี้ยง : การศึกษา เชิงปรากฏการณ์วิทยา

ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ, ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

Abstract


          บทความวิจัยนี้ ต้องการนำเสนอปรากฏการณ์การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาด้วยการเป็นพี่เลี้ยง โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสัย ผลการวิจัยพบว่า 1) แก่นประสบการณ์ของการเป็นพี่เลี้ยง มีระยะเวลาแห่งการสร้างสัมพันธภาพ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มสร้างสัมพันธภาพ ระยะการเรียนรู้ ระยะการแยกจากกัน และระยะการสร้างความผูกพันสู่มิตรภาพใหม่ 2) เงื่อนไขที่ส่งผลต่อการเป็นพี่เลี้ยง ประกอบด้วย ช่วงเวลาแห่งสัมพันธภาพ รูปแบบของการทำหน้าที่พี่เลี้ยง บทบาทของการทำหน้าที่พี่เลี้ยง และยังเกิดผลสืบเนื่องที่ดีต่ออาจารย์ใหม่ อาจารย์พี่เลี้ยงและองค์กร 3) ลักษณะของการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย การพัฒนาและถ่ายทอดทักษะการทำงาน การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 และเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการพัฒนา ประกอบด้วย สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ความต้องการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการของคณาจารย์ รูปแบบการทำงานร่วมกัน

Professional Development of Higher Education Instructors Through Mentoring: A Phenomenological Study

Abstract

          This research article aims to present the phenomenon on professional development of higher education instructors through mentoring by using qualitative research (Transcendental phenomenological study). The results are as follows: 1) The core experiences of mentoring included four phases: initiation phase, cultivation phase, separation phase and re-definition phase. 2) The condition on using mentoring strategy which consists of the periods of interpersonal relationships; the pattern of mentoring and the role of the mentoring. The consequences from the use of strategy that are concerned with new lecturers: mentor and their own organization. 3) The characteristics of professional development are working skills development, learning organization, professional learning community and development of the 21st century learning skills and characteristics. The condition of professional development that consists of social changing, the 21st century learning style, campus strategy, demands of faculty’s academically improvements and team working format.


Keywords


การพัฒนาวิชาชีพ; การเป็นพี่เลี้ยง; อุดมศึกษา; การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา; Professional development; Mentoring; Higher education; Phenomenological study;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383