การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

สุวิมล แซ่ก่อง

Abstract


          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษา จำนวน 380 คน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์ t-test ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับปานกลาง และการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเพศปัจจัยสังกัดคณะ ปัจจัยผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา ปัจจัยการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในมหาวิทยาลัย และปัจจัยการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

A Study of Yala Rajabhat University Students Participation in Enhancing Democratic Activities

Abstract
          The purposes of this study were to investigate the participating level of Yala Rajabhat University students in enhancing democratic activities, and compare the personal factors with the participating of Yala Rajabhat University students in enhancing democratic activities. The samples were 380 students from the faculty of Humanities and Social Sciences, faculty of Education, faculty of Science, Technology, and Agriculture and faculty of Management, Yala Rajabhat University. The tool used in the research was questionnaires. Data analysis was processed through statistical by Percentage Arithmetic Mean Standard Deviation and t-test. The overall results found that the participation of Yala Rajabhat University students in enhancing democratic activities was at a moderate level. The personal factors related to the participating level of Yala Rajabhat University students in enhancing democratic activities were gender factor, faculty factor, student’s GPA factor, the participation of Yala Rajabhat University students in enhancing democratic activities factor, the participation of political activities in the university factor, enrolling courses related to democracy factor were affect to participating of Yala Rajabhat University students in enhancing democratic activities.


Keywords


การมีส่วนร่วม; นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; กิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย; Participation; Yala Rajabhat University students; Enhancing democratic activities;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383