การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชภาภัทร กิตติอัครโภคิน

Abstract


          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรในโมเดลความสุขในการทำงาน 2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดลความสุขในการทำงาน 3) วิเคราะห์ อิทธิพลรวม ทางตรง ทางอ้อม ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสุขในการทำงาน และ 4) ตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสุขในการทำงานระหว่างกลุ่ม Staff และ Operator โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานบริษัทซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง จำนวน 500 คน ใช้เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสุขในการทำงานตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) ความพึงพอใจในการทำงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในการทำงาน ส่วนสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุขในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปร ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการทำงานได้ร้อยละ 79.90 และ 4) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสุขในการทำงาน ระหว่างกลุ่ม Staff และ Operator มีความไม่แปรเปลี่ยนบางส่วน

Validation and Invariance Analysis of Causal Relationship Model of Work Happiness among Employees of Sumitomo Electric Wiring Systems (Thailand) Limited

Abstract
          This research aimed to; 1) study relationship between all observed variables with in work happiness model. 2) Validate of the structural causal relationship of work happiness model. 3) Analyze the direct, the indirect and the total effects of the causal relationship model of work happiness. 4) Test the invariance of the causal relationship model of work happiness between groups staffs and operators. The samples were 500 employees who were working in Sumitomo Electric Wiring Systems (Thailand) Limited, Rayong province, selected by multi-stage random sampling. The research instrument was a questionnaire (Rating Scale) six levels. The analysis were; analyzing the primary data, validating of the model and test the invariance of the model by Structural Equation Model (SEM). The research results were; 1) The relationship between all pairs of variables had statistical significant at the .01 level. 2) The causal relationship model of work happiness according to the hypothesis had a good fit with the empirical data. 3) Job satisfaction had a direct effect to work happiness while interpersonal relationship and work environment had an indirect effect to work happiness with statistically significant at the .01. The job satisfaction, interpersonal relationship and work environment could explain the variance of work happiness as much as 79.90 percent. 4) The causal relationship model of work happiness between groups staffs and operators partial invariance.


Keywords


ความสุขในการทำงาน; โมเดลเชิงสาเหตุ; ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุ; Work happiness; Causal model; Invariance;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383