การเปรียบเทียบหลักความรับผิดทางละเมิดกับหลักความรับผิดเด็ดขาด และการรับรู้ของผู้ประกอบการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

จีระศักดิ์ ดิษฐพลขันธ์, ธิติ เตชะไพโรจน์, จุฑามาศ นันทโพธิเดช, ชาญชัย ดวงตา

Abstract


          ความรับผิดทางละเมิดถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับสากล เมื่อความต้องการในสินค้ามีปริมาณที่มากขึ้น กระบวนการผลิตสินค้าย่อมมีมากขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค และความบกพร่องในกระบวนการผลิตย่อมมีมากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่ากระบวนการผลิตที่ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นเป็นอย่างมาก การที่ผู้บริโภคจะตรวจพบว่าสินค้าไม่ปลอดภัยกระทำได้ค่อนข้างยาก ประเทศไทยจึงได้มีการนำหลักความรับผิดเด็ดขาดมาบังคับใช้ โดยปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาหลักความรับผิดทางละเมิดทั่วไปกับหลักความรับผิดเด็ดขาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงหลักความรับผิดทางละเมิดทั่วไปกับหลักความรับผิดเด็ดขาดและ 3) ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าในจังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับหลักความรับผิดทางละเมิดทั่วไปและหลักความรับผิดเด็ดขาด โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร เป็นการศึกษาในเนื้อหาของหลักความรับผิดทางละเมิดทั่วไปกับหลักความรับผิดเด็ดขาด ทราบว่า 1) ความรับผิดทางละเมิดหากไม่มีการจงใจหรือประมาทเลินเล่อแล้วผู้กระทำย่อมไม่มีความผิด แต่ในส่วนความรับผิดเด็ดขาด แม้ผู้กระทำจะมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ยังคงต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดจากตัวสินค้า และให้ภาระการพิสูจน์ตกเป็นของผู้ประกอบการอีกด้วย 2) การรับรู้และความเข้าใจถือว่ายังเป็นหลักการที่ค่อนข้างใหม่จึงควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงหลักความรับผิดเด็ดขาด ภายใต้พระราชบัญญัติสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมตัว

Comparative Study Theory of Tort with Theory of Strict Liability and Perception for Entrepreneur The Udonthani Chamber of Commerce

Abstract
          Tort liability an international issue because when demand for a product, the greater the amount of the production process there is more to the needs of consumers so a deficiency in the production will be more. Thailand is a Member Countries of General Agreement on Tariffs and Trade by The WTO. Thailand has increased of Demand and Production. And defects in manufacturing process because The problematic factors Advanced scientific knowledge and Innovation. Consumers can’t checked the quality of the product So Thailand has Liability for Damages Emerging form Unsafe Product Act B.E. 2551. The objectives of the study were 1) To study the history, concepts and theories of liability against the general principle of strict liability. 2) To compare the primary liability for violation of the general principle of strict liability, and 3) An understanding of entrepreneurship in UdonThani Chamber members about the abuse liability and strict liability principle. By means of Documents research. The educational content of the Tort Liability on general principles of strict liability. The study showed that 1) Tort Liability under the Civil and Commercial Code, if not intentionally or negligently, the act shall not guilty. But the strict liability under unsafe products. Even those who did not intentionally or negligently, it will still be liable if it proves that the damage caused by the product. And also to the principles of the law of witnesses by the burden of proof falls to the operator as well. 2) For the recognition and understanding of the general principles of tort liability rather than strict liability. Because it is a relatively new concept. It should promote the operator is aware of the strict liability. Under the proposal, the product unsafe. To allow operators to prepare.


Keywords


ความรับผิดทางละเมิด; หลักความรับผิดเด็ดขาด; สินค้าที่ไม่ปลอดภัย; Tort liability; The strict liability; Unsafe product;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383