พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

ไพศาล กาญจนวงศ์, รักธิดา ศิริ

Abstract


          งานวิจัยเรื่องนี้ต้องการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากแนวโน้มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 464 คน ตัวแปรพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท่องเที่ยวจำนวน 24 ตัวแปร ได้มาจากการศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยว แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมพื้นฐาน พฤติกรรมก่อนเดินทาง พฤติกรรมระหว่างเดินทาง และพฤติกรรมสิ้นสุดเดินทาง เมื่อนำสร้างเป็นสมการโมเดลพบว่า โดยส่วนใหญ่โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สองพบว่า น้ำหนักองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก และเมื่อเรียงลำดับจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากไปน้อยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างการเดินทางมากที่สุด เพื่อแชร์รูปภาพออนไลน์ มากที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมการใช้ก่อนการเดินทาง เพื่อใช้ในการวางแผนการเดินทาง มากที่สุดพฤติกรรมการใช้เมื่อเสร็จสิ้นการเดินทาง เพื่อใช้ปฏิทินเดินทาง มากที่สุด และพฤติกรรมการใช้พื้นฐาน เพื่อสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต มากที่สุดตามลำดับ รูปแบบพฤติกรรมที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานโดยจังหวัดเชียงใหม่ควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรม เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตในแหล่งท่องเที่ยว การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเสนอข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว

Behavior Analysis of Information and Communication Technology Usage of Chinese Tourists in Chiang Mai, Thailand

Abstract
          This study investigated on the behavior of Chinese tourists in Chiang Mai, Thailand concerning the usage of Information Communication and Technology (ICT) for travelling to Chiang Mai. The study was conducted with 464 subjects who were Chinese tourists in Chiang Mai. The results presented were based on the Explanatory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA). According to our literature review, 24 variables of ICT behaviors were used in the analysis. Based on EFA, the ICT behaviors of Chinese tourists can be classified into four groups. A developed Structure Equation Model of ICT behavior of Chinese tourists was statistically acceptable, and the four-factor model was shown to be a good model fit. The ICT-based travel behavior model for Chinese tourists in Chiang Mai can be explained in four stages according to the component co-efficiency values. The first stage was the On-going travel i.e., sharing travel photos or video clips online, followed by the Pre-Travel i.e., using websites for planning while travelling, then the Post-Travel using online calendar, and lastly the Basic i.e., using Internet for information search. For the application, the model can be used as a guideline for online promotion of tourism products, e-commerce, and tourism marketing. Our study suggests that Chiang Mai should provide sufficient travel information via proper ICT channels at the travel attractions to support this kind of self-travel and exploration, such as Internet access, digital contents, data infrastructure, and any technological elements that can be part of the digital content presentation.


Keywords


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว; เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว; พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงอิเล็กทรอนิกส์; พฤติกรรมนักท่องเที่ยว; ICT for tourism; IT for tourism; E-tourist behaviors; Tourist behaviors;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383