ผลของการพัฒนาความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหาที่สอน (TPACK) ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ลิลลา อดุลยศาสน์

Abstract


          เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพในการช่วยทำให้การถ่ายทอดเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่มีความเป็นนามธรรมมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหาที่สอน (TPACK) ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 3 คน และนักเรียนที่นักศึกษาครูรับผิดชอบสอนในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 6 กลุ่ม (192 คน) นักศึกษาครูแต่ละคนทำการสอนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ต่างกัน แล้วทำการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อวิเคราะห์ระดับ TPACK ของนักศึกษาครูตามเกณฑ์ของตัวแบบการพัฒนา TPACK (TPACK Developmental Model) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ Dependent sample t-test และ Independent sample t-test เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการเรียน ผลการวิจัยพบว่า มีนักศึกษาครูจำนวน 2 คน ที่มีระดับ TPACK อยู่ในระดับที่ 4 การสำรวจ (Exploring) และอีก 1 คน มีระดับ TPACK อยู่ในระดับที่ 5 การพัฒนา (Advancing) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละเนื้อหาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมในทุก ๆ เนื้อหา ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

The Effects of Developing Pre-Service Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) on Mathematics Students’ Achievement

Abstract
          Technology is an effective intellectual tool which helps in transferring abstract mathematics contents to be more concrete. This research aims to study the level of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) of pre-service mathematics teachers and their students’ achievement during the teaching practicum. The samples are three pre-service mathematics teachers of Yala Rajabhat University and 6 groups of their students (192 students). Each pre-service mathematics teacher taught the experimental and control groups in different mathematical contents, then measures the students’ achievement. Qualitative data analysis using content analysis was employed to analyze TPACK level of the pre-service mathematics teachers based on TPACK Developmental Model. Moreover, quantitative data analysis using dependent and independent sample t-test were employed to compare students’ achievement between the experimental and control groups before and after learning. The results showed that there are two pre-service mathematics teachers whose TPACK were identified in level 4 (Exploring) and the other one was identified in level 5 (Advancing), which are considered as good level. Moreover, the post-test and pre-test scores of the three experimental groups students were statistically significant difference at .01 level and post-test of these three groups were higher than their pre-test scores. Additionally, the post-test scores of the three experimental groups students and each control groups were statistically significant difference at .01 level and the post-test scores of these three experimental groups were higher than the post-test scores of each control groups. These finding indicated the effectiveness of technology in teaching and learning.


Keywords


ความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหาที่สอน; ทีแพค; คณิตศาสตร์; นักศึกษาครู; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; Technological pedagogical content knowledge; TPACK; Mathematics; Pre-service teacher; Achievement;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383