การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์, เอนก นอบเผือก

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 2) ศึกษาข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 361 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบสมมติฐาน ด้วยคา่ ที (T-test) ค่าเอฟ (F-test) และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ผลการวิจยั พบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 36-45 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท และอาชีพเกษตรกร ผลการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยพบว่า อันดับที่หนึ่งคือ ด้านหลักความโปร่งใส รองลงมาคือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรมด้านหลักความรับผิดชอบ และอันดับสุดท้าย คือ ด้านหลักความคุ้มค่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้อเสนอแนะมีประเด็นสำคัญคือ ควรชี้แจงการดำเนินงานในโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมที่เป็นจริงและชัดเจน โดยมีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับมติในที่ประชุม และควรทำแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกโครงการ

Administration According to Good Governance of Tha Nang Ngam Subdistrict Administrative Organization Bang Rakum District, Phitsanulok Province

Abstract
          This research of objective aim to 1) studies the administration according to good governance of Tha Nang Ngam Sub-district Administrative Organization, Bang Rakam District, Phitsanulok Province. 2) Study feedback from the public area of responsibility Sub-district Tha Nang Ngam, With a simple random sample of 361 people. The tools used in this research is statistical research were frequency, percentage, average and standard deviation. Hypothesis testing, including t-test and F-test and suggestions analysis, The results of the study are found that most of the answerers are men at the age between 36-45 years old, primary school level, earning 10,000 baht per month, and working as farmers, the results of research on the overall level of management according to Good Governance at Tha Nang Ngam Sub-district Administrative Organization is high level. The first part is accountability followed by participation, rule of law, morality, responsibility and cost-effectiveness, respectively. Hypothesis testing that personal factors with different affecting the administration according to good governance differences is statistically significant 0.05 and feedback on key issues is urgent to clarify the implementation of the project, the procurement of appropriate and clear an action plan and plans to spend the money in accordance with the resolutions of meeting and procurement plan should cover every project.


Keywords


การบริหาร; หลักธรรมาภิบาล; องค์การบริหารส่วนตำบล; Administration; Good governance; Sub-district administrative organization;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383