การศึกษาเชิงประจักษ์ของอุปสรรค (Threats) ในการดำเนินงานด้านการพัฒนากิจกรรม นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยุทธนา กาเด็ม, อภิชาติ ใจอารีย์, ประสงค์ ตันพิชัย

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสรรค (Threats) ของการดำเนินงานด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะนักวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 8 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบประเมินและให้ข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ในภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการอธิบายความสัมพันธ์ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 อุปสรรค (Threats) ด้านภาพรวมการดำเนินงานด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมนักศึกษาบางกิจกรรมขัดต่อหลักการศาสนาอิสลาม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ไม่มีนักศึกษาจากต่างภูมิภาคต่างพื้นที่มาศึกษาส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีลักษณะเป็นวัฒนธรรมเดี่ยว 3) มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มชักจูงนักศึกษาให้เกิดความคิดเรื่องชาตินิยม 4) นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรีมีข้อจำกัดด้านการสื่อสารภาษาไทย และ 5) สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รับนโยบายจากส่วนกลาง โดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดหรือลักษณะเฉพาะทางด้านประชากรที่มีความหลากหลายในพื้นที่ ตอนที่ 2 อุปสรรค (Threats) ด้านสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่การดำเนินงานด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาหากพิจารณารายข้อส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการดำเนินงานด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับมาก

The Empirical Study on the Activity Development Threats of Tertiary Institutes in Three Southern Border Province of Thailand

Abstract
          This study aimed to investigate the threats of the student activity development of the tertiary institutes in three Southern Border Provinces (SBP) of Thailand. The informants consisted of the eight researchers who were regarded as having the high quality studies; they all had a wealth of experiences in (SBP) student activity managements. The research tools employed in this study were semi-structured interviews and evaluation forms, which were all prepared for participating experts. They then provided the information on the overall spatial environment relating to the student activity development of the (SBP) tertiary institutes. The results of this study were divided into two main sections. First, it was threats of the student activity development which is also divided in five sub points as follows. 1) It was found that some student activity developments were incongruent with the Islam principles and local cultures. 2) The unrest in these three border provinces had lowered the number of future students from other regions and from different cultures. Thus, the higher education in these provinces became a single culture. 3) Some groups of people trying to persuade students and arouse their nationalism. 4) The Thai language competence of current undergraduate students in these three provinces was relatively limited. 5) The universities in these provinces received the policy from the central government; they did take neither limitations nor uniqueness of local population into account. In terms of the second section, the study found out that the student activity development of tertiary institutes in these three southern provinces regarding the overall experts ‘comments on threats, it was noticeably seen that the informants’ responses in a majority of questions had high levels of strong agreement.


Keywords


การศึกษาเชิงประจักษ์; กิจกรรมนักศึกษา; อุปสรรค; สถาบันอุดมศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้; Empirical study; Student activity; Threats; Tertiary institutes in There Southern Border Province of Thailand;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383