ปัจจัยของผู้ประกอบการ การสนับสนุนของภาครัฐ ประสิทธิผลการบริหารจัดการระบบ และการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ธีรินทร์ เกตุวิชิต, บุญฑวรรณ วิงวอน, จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ

Abstract


          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของผู้ประกอบการ การสนับสนุนของภาครัฐ ประสิทธิผล การบริหารจัดการระบบ และการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทยจำนวน 1,096 ราย ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลการบริหารจัดการระบบมีอิทธิพลต่อการแข่งขัน มากที่สุด รองลงมาคือประสิทธิผลการบริหารจัดการระบบมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนของภาครัฐมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยของผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการระบบ การสนับสนุนของภาครัฐมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการระบบ ตามลำดับและการแข่งขันไม่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Effects Entrepreneur, Government Support, System Management Effectiveness and Competition Factors toward the Success of Electronic Commerce Business

Abstract
          The purpose of this research was to study The Effects Entrepreneur, Government Support, System Management effectiveness and Competition Factors toward the Success of Electronic Commerce Business and to analyze causal relationship model of causal effects which effect toward the success of electronic commerce business in Thailand. The sampling group was 1,096 electronic commerce entrepreneurs in Thailand. The outcomes of research revealed that system management efficiency had the most effect toward competition, and followed by system management efficiency had effect toward success of electronic commerce business, government supports had effect toward success of electronic commerce business, entrepreneur factors had effect toward system management efficiency, government supports had effect toward system management efficiency respectively. Lastly, competition had no effect toward success of electronic commerce business.


Keywords


ปัจจัยของผู้ประกอบการ; การสนับสนุนของภาครัฐ; ประสิทธิผลการบริหารจัดการระบบ; การแข่งขัน; ความสำเร็จธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์; Entrepreneur factor; Government supports; System management effectiveness; Competition; Success of electronic commerce business;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383