การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ศุภลักษณ์ สินธนา

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา (Education research) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีจำนวน 43 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินทักษะการวิจัย ประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ ทักษะการตั้งคำถามวิจัย ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์ และทักษะการสังเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.84 คิดเป็นร้อยละ 72.79 ของคะแนนเต็ม นักศึกษาที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 76.74 ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) ทักษะการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.14 คิดเป็นร้อยละ 74.63 ของคะแนนเต็ม นักศึกษาที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 86.04 ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

The Study of Learning Achievement and Research Skills of the Fourth Year Students at Yala Rajabhat University with a Learning and Teaching Focused on Research-Based Learning

Abstract
          This research aimed to study the learning achievement and research skills of the fourth year students in the Faculty of Education at Yala Rajabhat University, enrolled in the course of Education Research in the first semester of the academic year 2015. 43 undergraduates were chosen by simple random sampling. The instruments used in this study were comprised of a 40 items of learning achievement test in Educational Research course, and an evaluation questionnaire of research skills which was composed of four skills, i.e., searching skills, analysis skills, synthesis skills, and questioning skills. The data were analyzed by identifying mean, standard deviation, and percentage. The research findings found that: 1) The students’ average of learning achievement were 21.84 points or 72.79 of full scores. Thirty students or 76.74% of total number of students received their scores passing criterion as 70% and up, passing the specified criterion. 2) The students’ average scores of research skills were 15.14 points or 74.63 Thirty students or 86.04% of total number of students received their scores passing criterion as 70% and up, passing the specified criterion.


Keywords


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; ทักษะการวิจัย; การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน; Achievement; Research skills; Research-based learning;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383