การพัฒนาการตลาดของกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา

ปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, อัปสร อีซอ

Abstract


          กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา ถือเป็นธุรกิจชุมชนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมเพื่อจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการตลาดที่ยังไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาการตลาดของกลุ่มที่มีจุดอ่อนเรื่องตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย งานบริการวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการตลาดของกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาปัญหาและความต้องการด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกประธานและสมาชิกกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม 2) การพัฒนาการตลาดด้วยการนำผลจากการสัมภาษณ์มาพัฒนาตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย และ 3) การประเมินผลการตลาดด้วยการประเมินยอดขายและความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มและลูกค้า ผลการพัฒนาพบว่า กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิมสามารถสร้างยอดขายจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา “ลีมูน่า” ที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ประธานและสมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก พร้อมให้ข้อเสนอแนะถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่ควรปรับปรุงเรื่องคุณภาพการตัดเย็บที่มีความละเอียดประณีตมากขึ้น

Marketing Development of Muslim Woman’s Clothing Group in Ta Sab District, Yala Province

Abstract
          Muslim women’s clothing group in Ta Sab district, Yala Province is community Muslim women’s clothing for business in Yala Province area. This community have participated the academic service development under business model project at Ta Sab district, Yala. There are several problems with unorganized marketing refers to marketing weakness part of branding, product and distribution channels. The objective of this academic service is to develop a marketing for the Muslim women’s clothing group Ta Sab district, Yala by setting up of three steps process. 1) The study of problem and needs through in-depth interviews with president and members of the Muslim women’s clothing group. 2) The development of marketing by taking the results from the interviews to develop brands, products and distribution channels. 3) Evaluating Marketing with sales assessment and the satisfaction of group members and customers. The results show that the Muslim women’s clothing group was success from product sale under branding of “Lemuna”, Lemuna is product development the resulted can defined the satisfaction of president and member in the group was satisfied at the highest level and also this project can achieve high levels of customer satisfaction with suggestions for future product development should improve in quality of tailoring.


Keywords


การพัฒนาการตลาด; เสื้อผ้าสตรีมุสลิม; ผลิตภัณฑ์ชุมชน; Marketing development; Muslim woman’s clothing; Community product;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383