วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านการประเมินจาก TCI ให้อยู่ใน กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่  

 

         วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย (Research article) และบทความปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการ (Academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือ ให้เป็นวารสารประเภทสหวิทยาการครอบคลุมทุกสาขา สอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการวิชาการทุกสาขาได้ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) บุคคลที่สนใจสามารถส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ผ่านทางอีเมล นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรง คุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้นิพนธ์ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จักต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน

          บุคคลที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของวารสาร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางวารสารออนไลน์ของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือกรอกใบสมัครท้ายเล่มวารสารนี้ แล้วส่งใบสมัครมายังกองบรรณาธิการวารสาร พร้อมชำระค่าบำรุงวารสาร จำนวน 600 บาท สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท และหากบทความของท่านผ่านการพิจารณาให้รับลงตีพิมพ์ท่านต้องชำระค่าบำรุงวารสารอีก จำนวน 600 บาท จ่ายผ่านทางบัญชีธนาคาร (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในใบสมัครสมาชิกวารสาร)

1. กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

  • บทความไฟล์ Word 1 ชุด
  • แบบฟอร์มขอส่งบทความ 1 ฉบับ
  • หลักฐานการโอนเงิน
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เมนู DOWNLOAD)

2. ส่งบทความผ่านทางอีเมล ejournal@yru.ac.th เท่านั้น

3. ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท

4. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นถัดไป 

5. ระยะเวลาการตรวจประเมินบทความใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน*

6. ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้เขียนบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

7. หากท่านได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ท่านจะต้องสมัครสมาชิกวารสารเป็นระยะเวลา 1 ปี (2 ฉบับ) จำนวน 600 บาท

 * ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประมาณ 1 เดือน นอกนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในเตรียมบทความ และการปรับแก้บทความของผู้เขียนด้วย

>>กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนที่ "คำแนะนำในการเตรียมบทความ" <<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Vol 12 (2017): (Suppl.) กุมภาพันธ์ 2560

Table of Contents

First Section

หน้าปก
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
วัตถุประสงค์
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
กองบรรณาธิการ
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
บทบรรณาธิการ
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
สารบัญ
Journal of Yala Rajabhat University
PDF

Research Article

อรวรรณ วรานันตกุล, วราวุฒิ วรานันตกุล
PDF
1-12
อัจฉรา เมฆสุวรรณ
PDF
13-26
สวพร จันทรสกุล, ขวัญตา ทวีสุข, ซูไรดา เจะนิ, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช
PDF
27-41
เมธี สุทธศิลป์, ทัศพร ชูศักดิ์, เนตรนภา สาสังข์
PDF
42-55
ศรีประไพ อุดมละมุล, ซูลฟีกอร์ มาโซ, เวคิน วุฒิวงศ์, สุพัตรา รุ่งรัตน์, จริยา วงศ์กำาแหง, ซอฟียะห์ แชลี
PDF
56-72
พัชรี คมจักรพันธุ์, ขวัญตา บาลทิพย์, ขนิษฐา นาคะ, ศิริวรรณ พิริยะคุณธร
PDF
73-85
วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮำหมัดสุกรี ฮะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ, Mercy T. Concepcion
PDF
86-99
วัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์, วายุภักษ์ วงศ์ศักดิรินทร์
PDF
100-111
Phasinee Junjoem, Thanyapa Phalanukulwong
PDF
112-125
วรากร แซ่พุ่น, ภากร นพฤทธิ์, วราลี รุ่งบานจิต, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, ชุติมา คำแก้ว
PDF
126-136
ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, อัฟฟาน สามะ
PDF
137-150
อาทิตย์ อินธาระ, เพียรพิทย์ โรจนปุณยา, นราธร สายเส็ง
PDF
151-167

Academic Article

ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, จินตกานด์ สุธรรมดี
PDF
168-184
เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล, คเณศ รัตนวิไล, ฐานนท์ มณีนิล, สิริพัฒน์ รันดาเว, วานิช ทองเกตุ
PDF
185-197

Back Side

ดัชนี
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
198-199
คำแนะนำในการเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
200-203
การแปลเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Journal of Yala Rajabhat University
PDF
204-206
ใบสมัครสมาชิก
Journal of Yala Rajabhat University
PDF