DOWNLOAD

1. คำแนะนำในการเตรียมบทความ (อัพเดต 29/6/61)

2. การแปลเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

3. ตัวอย่างการเตรียมบทความที่ถูกต้อง(อัพเดต 24/6/59)

4. แบบฟอร์มขอส่งบทความ

5. ใบสมัครสมาชิกวารสาร

(เฉพาะใบสมัครสมาชิกให้ส่งหลังจากได้รับแจ้งให้สามารถลงตีพิมพ์ในวารสาร)


หมายเหตุ:

1. กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

  • บทความไฟล์ Word 1 ชุด
  • แบบฟอร์มขอส่งบทความ 1 ฉบับ
  • หลักฐานการโอนเงิน

2. ส่งบทความผ่านทางอีเมล ejournal@yru.ac.th เท่านั้น

3. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นถัดไป 

4. ระยะเวลาการตรวจประเมินบทความใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน*

5. ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้เขียนบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

 

* ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประมาณ 1 เดือน นอกนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในเตรียมบทความ และการปรับแก้บทความของผู้เขียนด้วย