Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 2 (2014): กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 Behavioral Observations of Goral (Naemorhedus griseus) in Captivity Abstract   PDF
Nithidol Buranapim; Narit Sitasuwan
 
Vol 8, No 1 (2013): มกราคม-มิถุนายน 2556 Ecological Relevance and Physical Morphology of Green Algae, Spirogyra sp. in Northern Thailand Abstract   PDF
Pheravut Wongsawad; Yuwadee Peerapornpisal
 
Vol 12 (2017): (Suppl.) กุมภาพันธ์ 2560 Effectiveness of Lexical Collocation Instruction on Students’ Collocation Knowledge Abstract   PDF
Phasinee Junjoem, Thanyapa Palanukulwong
 
Vol 13, No 1 (2018): มกราคม-เมษายน 2561 Information Technology for Collaborative e-Learning: the Measurement and Evaluation of TQF’s Learning Outcomes Abstract   PDF
Dueanchai Chaibuth, Nuttiya Tantranont
 
Vol 11, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 Learners’ Attitudes towards Native and Non-native English Speaking Teachers in the EFL Context Abstract   PDF
Sureepong Phothongsunan
 
Vol 8, No 1 (2013): มกราคม-มิถุนายน 2556 Molecular Identification of Trematode, Haplorchis taichui Cercariae (Trematoda: Heterophyidae) in Tarebia granifera Snail Using ITS2 Sequences Abstract   PDF
Suksan Chuboon; Chalobol Wongsawad; Pheravut Wongsawad
 
Vol 1, No 2 (2006): กรกฎาคม-ธันวาคม 2549 Nora Beads : Means for Promoting Self-Sufficiency Economics Abstract   PDF
ธีระวัฒน์ ช่างสาน
 
Vol 7, No 2 (2012): กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 Political Instability and Tourism Development in Bangladesh Abstract   PDF
Abdul Razak chik; Abdul Hai
 
Vol 8, No 1 (2013): มกราคม-มิถุนายน 2556 Prevalence of Haplorchis taichui Infection in Snails from MaeTaeng Basin, Chiang Mai Province, by Using Morphological and Molecular Techniques Abstract   PDF
Thapana Chontananarth; Chalobol Wongsawad
 
Vol 11, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 The Change in Economy and Social Livelihood in the Contract Farming System: Case Study Pong Hang Village Moo5 Vang Hin Lad Sub District, Chumpae District, Khon Kaen Province Abstract   PDF
Bodee Putsyainunt, Sekson Yongvanit, Prasit Kunura
 
Vol 12, No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 The Development of Governor’s Palaces of the Seven Towns in the Southern Border Region into Areas of Cultural Tourism Abstract   PDF
Taksuriya Madsa, Pisit Boonchai
 
Vol 7, No 1 (2012): มกราคม-มิถุนายน 2555 Used Battery Recycling: Associated factors and intervention strategies (การหมุนเวียนนำซากแบตเตอรี่มาใช้ใหม่ : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและกลยุทธ์ส่งเสริม) Abstract   PDF
Chainarong Apinhapath; Chanuantong Tanasugarn; Paranee Vatanasomboon; Natkamol Chansatitporn; Allan Steckier
 
Vol 8, No 1 (2013): มกราคม-มิถุนายน 2556 กฎหมายการควบคุมมลภาวะทางแสงของสหภาพยุโรป : ความท้าทายร่วมสมัยผ่านการปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม สหภาพยุโรป (Legal Aspects of the European Light Pollution Control: Addressing Contemporary Challenges through European Environmental Law Reform) Abstract   PDF
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
 
Vol 12 (2017): (Suppl.) กุมภาพันธ์ 2560 กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในศตวรรษที่ 21 Abstract   PDF
ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, จินตกานด์ สุธรรมดี
 
Vol 5, No 2 (2010): กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบรำโทนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี (Participation Learning Process to develop Ram Thon Model of Nursing Student in Boromarajonani College of Nursing, Saraburi) Abstract   PDF
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, สุจิรา เหลืองพิกุลทอง และนัยนา ภูลม
 
Vol 2, No 2 (2007): กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพการศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ( Strategies for Developing Educational Quality Culture in Nursing Colleges of Praboromarajchanok Institute) Abstract
เยาวลักษณ์ มหาสิทธิวัฒน์ และปัณณธร ชัชวรัตน์
 
Vol 4, No 1 (2009): มกราคม-มิถุนายน 2552 กลยุทธ์การส่งเสริมทักษะการสื่อสารในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ( Teaching and Learning Mathematics) Abstract   PDF
ดวงหทัย กาศวิบูลย์
 
Vol 2, No 2 (2007): กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 กลยุทธ์การเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน (Strategies for Enhancing Working Motivation) Abstract
ชมพูนุช ศรีหาพงษ์
 
Vol 9, No 2 (2014): กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋วสำหรับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน : กรณีศึกษา ณ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (Pico-Wind Power Generator for Rural Education: Case Study at Bangkuntong Subdistrict, Takbai District, Narathiwat Province) Abstract   PDF
อีลีหย๊ะ สนิโซ, มะรูดิง กาซา และฮูเซ็ง ชายดานา
 
Vol 2, No 1 (2007): มกราคม-มิถุนายน 2550 การกระจายของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (พีเอ็ม2.5) ในอากาศของแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน ( Distributions of Fine Particulate Matter (PM2.5) in the Ambient Air of Chiang Mai-Lamphun Basin) Abstract   PDF
ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์, อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ, ริชาร์ด เดมมิง และริชาร์ด คาเมนส์
 
Vol 4, No 2 (2009): กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การกำจัดขยะมูลฝอยชุมขนด้วยเทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ ( Municipal Solid Waste Disposal by Anaerobic Digestion) Abstract   PDF
จิตติพงษ์ สังข์ทอง
 
Vol 10, No 2 (2015): กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การขยายพันธุ์ดาหลาในหลอดทดลอง (In vitro Propagation of Etlingera elatior) Abstract   PDF
สมพร ประเสริฐส่งสกุล
 
Vol 2, No 2 (2007): กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 การจัดการธุรกิจชุมชน : แนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ( Community Enterprises Management: Effective means to Sustainable Success) Abstract
นัทที ขจรกิตติยา
 
Vol 5, No 2 (2010): กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 การจัดการปุ๋ยในสวนยางพาราอย่างยั่งยืน (Fertilizer Management for Sustainable Rubber Plantation) Abstract   PDF
อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
 
Vol 12, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนมุสลิมในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน Abstract   PDF
นุรณี สือรี, ฐิติมดี อาพัทธนานนท์, นิเลาะ แวอุเซ็ง
 
1 - 25 of 248 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>